درباره نشریه
ISSN:
0781-1563
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تابستان 1378
صاحب امتیاز:
موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
مدیر مسئول:
دکتر علی جعفر دهکردی
سردبیر:
دکتر یوسف محمدی مقدم
تلفن:
021-88753245 ، داخلی: 113
دورنگار:
021-88507421
سایت اختصاصی:
qjo.ssor.ir
نشانی:
تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، خیابان دهم غربی، پلاک 20
صندوق پستی:
333-19585
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/09
مدیر مسئول
دکتر علی جعفر دهکردی

Ali Jaafar Dehkordi

سردبیر
دکتر یوسف محمدی مقدم
دانشیار
دانشگاه علوم انتظامی امین
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی
Yousef Mohammadi Moghadam
Associate Professor
Amin Police University
Specialist: Strategic Management
اعضای تحریریه
دکتر نرگس اکبرپور روشن
استادیار پژوهشکده اقتصاد
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
رشته تخصصی: اقتصاد
Narges Akbarpour Roshan
Assistant Professor, Faculty of Economics
Institute For Humanities And Cultural Studies
Specialist: Economics
دکتر محمدتقی جغتایی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: دکترای تخصصی آناتومی، علوم تشریح
Mohammad Taghi Joghataei
Professor School of Medicine
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Neural Sciences, Anatomical Sciences
دکتر علی حسن زاده
دکتر علی حسن زاده

سازمان بیمه سلامت ایران
رشته تخصصی: چشم پزشکی
دکتر سید سجاد رضوی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیهوشی
Seyyed Sajjad Razavi
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Anesthesia
دکتر روزبه کردونی
دکتر روزبه کردونی

دکتر زهرا کریمی
دانشیار اقتصاد
دانشگاه مازندران
Zahra Karimi Moughari
Associate Professor, Economics
University of Mazandaran
دکتر محمدرضا واعظ مهدوی
استاد
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مدیریت خدمات سلامت
Mohammad Reza Vaez Mahdavi
Professor
Shahed University
Specialist: Physiology
دکتر مهرداد نوابخش
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mehrdad Navabakhsh
Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Sociology
دکتر مروئه وامقی

دکتر فیروز توفیق

Firouz Tofigh

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۶۹۸
تعداد مطالب دارای متن
۶۳۲