درباره نشریه
ISSN:
0781-1563
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
تابستان 1378
صاحب امتیاز:
موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
مدیر مسئول:
دکتر شهرام غفاری
سردبیر:
دکتر حسین راغفر
مدیر اجرایی:
دکتر مصطفی صادق
تلفن:
021-64503337
دورنگار:
021-64503337
سایت اختصاصی:
qjo.ssor.ir
نشانی:
تهران، خیابان آزادی ،شماره 345، سازمان تامین اجتماعی، ساختمان شهید معیری. طبقه سوم، اداره کل آموزش و پژوهش، ، کدپستی: 1457965595
صندوق پستی:
333-19585
تاریخ به‌روزآوری: 1398/07/03
مدیر مسئول
دکتر شهرام غفاری

سردبیر
دکتر حسین راغفر
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: اقتصاد نظری و علوم بانکی، اقتصاد خرد، اقتصاد خرد، اقتصاد نظری و علوم بانکی
Hosein Raghfar
Professor
University of Alzahra
Specialist: Microeconomics, Theoretical Economics and Banking Sciences
اعضای تحریریه
دکتر فیروز توفیق

دکتر علی حسن زاده
دانشیار واحد تهران جنوب
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اقتصاد بانکداری
Ali Hasanzadeh
Associate Professor South Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Banking economy
دکتر حسن رفیعی
استادیار
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رشته تخصصی: روان پزشک
Hasan Rafiei
Assistant Professor
University of Social Welfare and Rehbilitation Sciences
Specialist: Psychiatrist
دکتر شهرام غفاری

دکتر فرخ ملک وند

دکتر حسام نیکوپور

Hesam Nikoopoor

مدیر اجرایی
دکتر مصطفی صادق

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۵۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۲