درباره نشریه
ISSN:
7402-1023
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1372
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
مهندس سید مصطفی میرسلیم
مدیر مسئول:
مهندس سید مصطفی میرسلیم
سردبیر:
دکتر مظاهر مصفا
مدیر اجرایی:
محمدرضا فیاض
مسئول اشتراک:
نصیری
اشتراک:
پست الکترونیک:
[email protected]
تاریخ به‌روزآوری: 1390/12/10
صاحب امتیاز
مهندس سید مصطفی میرسلیم
مهندس سید مصطفی میرسلیم
استادیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Seyyed Mostafa Mir Salim
Assistant Professor
Amirkabir University of Technology
مدیر مسئول
مهندس سید مصطفی میرسلیم
مهندس سید مصطفی میرسلیم
استادیار
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Seyyed Mostafa Mir Salim
Assistant Professor
Amirkabir University of Technology
سردبیر
دکتر مظاهر مصفا
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mazaher Mossaffa
Professor
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
مدیر اجرایی
محمدرضا فیاض
محمدرضا فیاض

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۲