درباره نشریه
ISSN:
1681-9705
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
شهریور ماه 1374
صاحب امتیاز:
طلیعه خادمیان
مدیر مسئول:
طلیعه خادمیان
تلفن:
021-66968097
021-66968098
دورنگار:
021-66968037
سایت اختصاصی:
www.jahaneketab.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، خیابان وحید نظری شرقی، شماره 12 (ساختمان خیام) ، طبقه هفتم، واحد 36
اشتراک:
پست الکترونیک:
info@jahaneketab.ir
دورنگار:
021-66968037
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/23
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۳۲