درباره نشریه
ISSN:
1735-3173
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
مهر 1362
صاحب امتیاز:
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
مدیر مسئول:
دکتر سیدعباس صالحی
سردبیر:
عبدالرضا ایزدپناه
مدیر اجرایی:
محمدجواد مصطفوی
مسئول اشتراک:
دکتر محمدمهدی شریعتی
تلفن:
025-37742158
025-31152770
دورنگار:
025-37742159
سایت اختصاصی:
jh.isca.ac.ir
نشانی:
قم، میدان شهدا، ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دفتر مجله
صندوق پستی:
599-37185
اشتراک:
تلفن:
025-37742158
دورنگار:
025-37742158
پست الکترونیک:
magazine@isca.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/23
مدیر مسئول
سیدعباس صالحی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه و اصول فقه
Seyyed Abbas Salehi
Assistant Professor, Islamic Culture Science and Culture,
Specialist: Philosophy and jurisprudence
سردبیر
عبدالرضا ایزدپناه
عضو هیات امنای دفتر تبلیغات اسلامی
رشته تخصصی: فقه،اخلاق و تفسیر
Abdorreza Izadpanah
Member of the Board of Trustees of the Office of Islamic Advertising,
Specialist: Jurisprudence, Ethics and Commentary
ویراستارفارسی
مجتبی احمدی
مجتبی احمدی
مدیر اجرایی
محمدجواد مصطفوی
محمدجواد مصطفوی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۱
تعداد مطالب دارای متن
۶۵