درباره نشریه
ISSN:
2322-5246
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
شروع انتشار:
1377
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر حبیب محمدنژاد
سردبیر:
دکتر عبدالحسین خسروپناه
ویراستار فارسی:
دکتر علی زارعی
صفحه آرا:
دکتر علی زارعی
تلفن:
021-84222489
سایت اختصاصی:
ksiu.nahad.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان قدس و وصال شیرازی، کوچه اسکو، پلاک 15، دفتر فصلنامه دانشگاه اسلامی، ، کدپستی: 1417833411
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/21
مدیر مسئول
دکتر حبیب محمدنژاد
استادیار پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Habib Mohammadnejad
Assistant Professor Institute of Islamic Culture and Science
Iran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی
Abdolhosein Khosrowpanah
Professor Institute of Islamic Culture and Thought
Specialist: Islamic philosophy
اعضای تحریریه
رضا فیروزی

دکتر نیکزاد عیسی زاده
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Nikzad Eisazadeh
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر جواد اژه ای
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Javad Ejei
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Psychologist
دکتر رضا برنجکار
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: عقاید و کلام نقلی
Reza Berenjkar
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Beliefs and theology
دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی
Abdolhosein Khosrowpanah
Professor Institute of Islamic Culture and Thought
Specialist: Islamic philosophy
دکتر محمد محمدرضایی
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین، فلسفه و کلام
Mohammad Mohammad Rezaee
Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Philosophy, Philosophy of Religion
دکتر حسن ملکی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، فلسفه و تربیت
Hasan Maleki
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: urriculum Planning, Philosophy and Education
ویراستار فارسی
دکتر علی زارعی
دانش آموخته دکتری تاریخ انقلاب اسلامی، مدرس گروه معارف
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: تاریخ
Ali Zareei
.Ph.D, PhD graduate, Allameh Tabatabai University
Allameh Tabataba'i University
Specialist: History
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۶۶۵