درباره نشریه
ISSN:
2322-5246
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1377
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر حبیب محمدنژاد
سردبیر:
دکتر عبدالحسین خسروپناه
تلفن:
021-84222489
سایت اختصاصی:
ksiu.nahad.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، بین خیابان قدس و وصال شیرازی، کوچه اسکو، پلاک 15، دفتر فصلنامه دانشگاه اسلامی، ، کدپستی: 1417833411
تاریخ به‌روزآوری: 1398/01/01

نشریه دانشگاه اسلامی از شماره 49 به سه مجله به نام های مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی و فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی و فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی تفکیک شده است.

مدیر مسئول
حجت الاسلام دکتر حبیب محمدنژاد
استادیار پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Habib Mohammadnejad
Assistant Professor, Institute of Islamic Culture and Science, Iran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی
Abdolhosein Khosrowpanah
Professor of the Institute of Islamic Culture and Thought,
Specialist: Islamic philosophy
هیات تحریریه
دکتر جواد اژه ای
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Javad Ejei
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Psychologist
حجت الاسلام دکتر رضا برنجکار
استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: عقاید و کلام نقلی
Reza Berenjkar
Professor, Theology faculty, University of Tehran
Specialist: Beliefs and theology
دکتر عبدالحسین خسروپناه
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فلسفه و کلام اسلامی
Abdolhosein Khosrowpanah
Professor of the Institute of Islamic Culture and Thought,
Specialist: Islamic philosophy
دکتر علی اکبر رشاد
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه اسلامی، فقه و حقوق- فلسفه اسلامی
Ali Akbar Rashad
Professor of Islamic Culture and Thought,
Specialist: Islamic philosophy, Islamic jurisprudence and jurisprudence
دکتر محمد محمدرضایی
استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه دین، فلسفه و کلام
Mohammad Mohammad Rezaee
Professor, Farabi Campus, University of Tehran
Specialist: Philosophy, Philosophy of Religion
دکتر سیدحسن مصطفوی
استاد دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Seyyed Hasan Mostafavi
Professor,
Specialist: Islamic Philosophy and Theology
دکتر مجید معارف
استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Majid Maaref
Professor, Theology faculty, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر حسن ملکی
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: برنامه ریزی درسی، فلسفه و تربیت
Hasan Maleki
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: urriculum Planning, Philosophy and Education
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۶۰