درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهمن ماه 1374
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مدیر مسئول:
مسعود فیاضی
سردبیر:
دکتر محمدرضا عنانی سراب
مدیرداخلی:
شهلا زارعی نیستانک
ویراستار فارسی:
جعفر ربانی
مسئول اشتراک:
محمد زاهد
تلفن:
021-88305862
سایت اختصاصی:
www.roshdmag.ir
نشانی:
تهران، ایرانشهر شمالی،پلاک 266
سامانه پیام کوتاه:
30008995
صندوق پستی:
6585-15875
اشتراک:
تلفن:
021-88305862
021-88831161-9 ، داخلی: 374
دورنگار:
021-88305862
021-88831161-9 ، داخلی: 374
پست الکترونیک:
roshdsefaresh@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/13
مدیر مسئول
مسعود فیاضی
مسعود فیاضی

سردبیر
دکتر محمدرضا عنانی سراب
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی
Mohammad Reza Anani Sarab
Associate Professor, Faculty of Letters and Human Sciences
Shahid Beheshti University
Specialist: Teaching English to Speakers of Other Languages
اعضای تحریریه
دکتر پرویز بیرجندی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Parviz Birjandi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: TEFL, Applied linguistics
دکتر پرویز مفتون
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: طراحی دوره ی زبان، متدولوژی آموزش زبان
Parviz Maftoon
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: SLA, Language Teaching Methodology, Language Syllabus Design
دکتر حسین وثوقی
استاد
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان شناسی اجتماعی
Hossein Vossoughi
Professor
Kharazmi University
Specialist: Social Linguistics
دکتر ژاله کهنمویی پور
استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Jaleh Kahnamoui Pour
Professor Department of French Language and Literature
University of Tehran
Specialist: French language and literature
دکتر نادر حقانی

دانشگاه تهران
Nader Haghani

University of Tehran
دکتر مژگان رشتچی
دانشیار دانشکده زبانهای خارجی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
Mojgan Rashtchi
Associate Professor, TEFL Department
Tehran North Branch, Islamic Azad University
Specialist: Applied Linguistics
دکتر حمیدرضا شعیری
استاد نشانه-معناشناسی، زبان فرانسه، دانشکده علوم انسانی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه، نشانه- معناشناسی
Hamid Reza Shairi
Professor, French Department
Tarbiat Modares University
Specialist: French language and literature
بهنام علوی مقدم
بهنام علوی مقدم

اکبر عبداللهی
اکبر عبداللهی

ویراستار فارسی
جعفر ربانی
جعفر ربانی

مدیرداخلی
شهلا زارعی نیستانک
شهلا زارعی نیستانک

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۹۱
تعداد مطالب دارای متن
۴۹۸