درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهمن ماه 1374
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مدیر مسئول:
محمد ناصری
سردبیر:
دکتر محمدرضا عنانی سراب
مدیرداخلی:
شهلا زارعی نیستانک
مسئول اشتراک:
محمد زاهد
تلفن:
021-88305862
سایت اختصاصی:
www.roshdmag.ir
نشانی:
تهران، ایرانشهر شمالی،پلاک 266
سامانه پیام کوتاه:
3000899514
صندوق پستی:
6585-15875
اشتراک:
تلفن:
021-88305862
021-88831161-9 ، داخلی: 374
دورنگار:
021-88305862
021-88831161-9 ، داخلی: 374
پست الکترونیک:
roshdsefaresh@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/03/07

این مجله دارای رتبه علمی ترویجی از دی 1381 تا اردیبهشت 1390 می باشد.

مدیر مسئول
محمد ناصری
محمد ناصری
سردبیر
دکتر محمدرضا عنانی سراب
استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
هیات تحریریه
دکتر پرویز بیرجندی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبانشناسی کاربردی
Parviz Birjandi
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: TEFL, Applied linguistics
دکتر پرویز مفتون
دانشیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: SLA، متدولوژی آموزش زبان، طراحی دوره ی زبان
Parviz Maftoon
Associate Professor, science and research Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: SLA, Language Teaching Methodology, Language Syllabus Design
دکتر حسین وثوقی
استاد دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان شناسی اجتماعی
Hossein Vossoughi
Professor, Kharazmi University
Specialist: Social Linguistics
دکتر ژاله کهنمویی پور
استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Jaleh Kahnamoui Pour
Professor, Department of French Language and Literature, University of Tehran
Specialist: French language and literature
دکتر نادر حقانی
دانشگاه تهران
Nader Haghani
University of Tehran
مژگان رشتچی
مژگان رشتچی
دکتر حمیدرضا شعیری
استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فرانسه
Hamid Reza Shairi
Professor, French Language and Literature Department, Tarbiat Modares University
Specialist: French language and literature
بهنام علوی مقدم
بهنام علوی مقدم
اکبر عبداللهی
اکبر عبداللهی
ویراستارفارسی
جعفر ربانی
جعفر ربانی
مدیرداخلی
شهلا زارعی نیستانک
شهلا زارعی نیستانک
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۸۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۹