درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
امرداد ماه 1375
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مدیر مسئول:
محمد صالح مذنبی
سردبیر:
دکتر احمد احمدی
مدیرداخلی:
زهره مقامی فروغ
ویراستار فارسی:
جعفر ربانی
مسئول اشتراک:
محمد زاهد
طراح و گرافیست:
نوید اندرودی
تلفن:
021-88843251 ، داخلی: 340
سایت اختصاصی:
www.roshdmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک 266
سامانه پیام کوتاه:
3000899502
صندوق پستی:
6585-15875
اشتراک:
تلفن:
021-88305862 ، داخلی: 374
دورنگار:
021-88305862 ، داخلی: 374
پست الکترونیک:
roshdsefaresh@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1403/02/03
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۹
تعداد عناوین درج شده:
۹۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۸۸۳