درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
مرداد ماه 1375
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
مدیر مسئول:
محمد ناصری
سردبیر:
دکتر منیژه رهبر
مدیرداخلی:
دکتر احمد احمدی
مسئول اشتراک:
محمد زاهد
طراح و گرافیست:
نوید اندرودی
تلفن:
021-88305862 ، داخلی: 374
سایت اختصاصی:
www.roshdmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک 266
سامانه پیام کوتاه:
3000899502
صندوق پستی:
6585-15875
اشتراک:
تلفن:
021-88305862 ، داخلی: 374
دورنگار:
021-88305862 ، داخلی: 374
پست الکترونیک:
roshdsefaresh@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/25
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۷۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۷۲۰