درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
مدیر مسئول:
دکتر حمید شهریاری
سردبیر:
محمدمهدی نمازی
مدیر اجرایی:
سید سجاد افشین
ویراستار فارسی:
علی نعیم الدین خانی
مسئول اشتراک:
سید سجاد افشین
تلفن:
025-32120212
سایت اختصاصی:
www.rahavardnoor.ir
نشانی:
قم، بلوار جمهوری اسلامی، نبش کوچه 4، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، دفتر فصلنامه ره آورد نور
صندوق پستی:
37185-3857
اشتراک:
تلفن:
025-32120116
025-32120187
دورنگار:
025-32936294
پست الکترونیک:
rahavard@noornet.net
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/20
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۱
تعداد عناوین درج شده:
۹۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۹۹۹