درباره نشریه
ISSN:
1735-5095
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
مهر 1361
صاحب امتیاز:
شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (سهامی خاص)
مدیر مسئول:
اصغر نادری
سردبیر:
علیمحمد اسمعیلی
تلفن:
021-88007953
021-88007954
021-88007955
021-88007956
021-88007957
دورنگار:
021-88025420
سایت اختصاصی:
www.tsml.ir
نشانی:
تهران، خیابان کارگر شمالی، شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک (سهامی خاص)
صندوق پستی:
581-14395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/20
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۰