درباره نشریه
ISSN:
1179-1021
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1365
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
مسعود امیرلویی
مدیر مسئول:
مسعود امیرلویی
سردبیر:
مسعود امیرلویی
مدیر اجرایی:
سودابه کیانی مطلق
ویراستار فارسی:
سهیلا کاظمی
ویراستار انگلیسی:
شهرام طلوعی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
سودابه کیانی مطلق
تلفن:
021-66415594
021-66405217
دورنگار:
021-66415594
021-66405217
سایت اختصاصی:
www.iranaksmagazine.com
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، خیابان روانمهر غربی، شماره 36، ، کدپستی: 3773565131
تاریخ به‌روزآوری: 1394/10/16
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۰