درباره نشریه
eISSN:
2783-4646
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
صاحب امتیاز:
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر سعیده اکبری داریان
سردبیر:
دکتر فهیمه باب الحوائجی
تلفن:
021-81623282
سایت اختصاصی:
nastinfo.nlai.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو، بلوار کتابخانه ملی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، طبقه اول، ، کدپستی: 1537614111
صندوق پستی:
15875-3693
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/08
مدیر مسئول
دکتر سعیده اکبری داریان
دکتر سعیده اکبری داریان

سردبیر
دکتر فهیمه باب الحوائجی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Fahimeh Babalhavaeji
Associate Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Information Science and Science
اعضای تحریریه
دکتر نجلا حریری
استاد واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی، علم اطلاعات و دانش شناسی
Najla Hariri
Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Library and Information, Information Science and Science
دکتر فریده عصاره
استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Osareh Farideh
Professor Department of Information Science and Science
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Information Science and Science
Pat Riva

Maja Žumer

Mirna Willer

دکتر احمد شعبانی
استاد علم اطلاعات و دانش شناسی،علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
Ahmad Shabani
Professor, Information and library Science,Faculty of Education and Psychology
University of Isfahan
آتنا سالابا

Athena Salaba

دکتر سعید رضایی شریف آبادی
استاد تمام علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Saeed Rezaei Sharifabadi
Full Professor, Department of Library and Information Science
University of Alzahra
Specialist: Library and Information Science
دکتر حبیب الله عظیمی
استادیار پژوهشی کتابخانه ملی
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Habibullah Azimi
Assistant Professor of National Library Research
Specialist: Islamic jurisprudence
دکتر سید رحمت الله فتاحی
استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Seyyed Rahmatollah Fattahi
Professor, Department of Information Science and Knowledge
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Information Science and Science
دکتر مرتضی کوکبی
استاد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Morteza Kokabi
Professor, Knowledge and Information Science
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Information Science and Science
دکتر جعفر مهراد
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Jafar Mehrad
Professor
University of Shirazu
Specialist: Information science and science
دکتر نرگس نشاط
استاد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Narges Neshat
Professor of Documentation and National Library of the Islamic Republic of Iran
Specialist: Information Science and Knowledge
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۶۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۸۲