درباره نشریه
ISSN:
2252-0503
eISSN:
2383-322X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر فریبرز خسروی
سردبیر:
دکتر فریبرز خسروی
مدیر اجرایی:
زهرا تهوری
تلفن:
021-81623186
دورنگار:
021-81623186
سایت اختصاصی:
nastinfo.nlai.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو، بلوار کتابخانه ملی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، طبقه اول، ، کدپستی: 1537614111
صندوق پستی:
3693-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/20
مدیر مسئول
دکتر فریبرز خسروی
دانشیار
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Fariborz Khosravi
Associate Professor,
Specialist: Information Science and Knowledge
سردبیر
دکتر فریبرز خسروی
دانشیار
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Fariborz Khosravi
Associate Professor,
Specialist: Information Science and Knowledge
هیات تحریریه
دکتر زهیر حیاتی
دانشیار دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Zoheyr Hayati
Associate Professor, University of Shirazu
Specialist: Information Science and Science
دکتر فریبرز خسروی
دانشیار
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Fariborz Khosravi
Associate Professor,
Specialist: Information Science and Knowledge
دکتر سعیدرضا شریف آبادی
استاد دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Saeed Reza Sharifabadi
Professor, University of Alzahra
Specialist: Information Science and Science
دکتر حبیب الله عظیمی
استادیار پژوهشی کتابخانه ملی
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Habibullah Azimi
Assistant Professor of National Library Research,
Specialist: Islamic jurisprudence
دکتر سیدرحمت الله فتاحی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Seyyed Rahmatollah Fattahi
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Information Science and Science
دکتر مرتضی کوکبی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Morteza Kokabi
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Information Science and Science
دکتر جعفر مهراد
استاد دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Jafar Mehrad
Professor, University of Shirazu
Specialist: Information science and science
دکتر نرگس نشاط
دانشیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Narges Neshat
Associate Professor of Documentation and National Library of the Islamic Republic of Iran,
Specialist: Information Science and Knowledge
مدیر اجرایی
زهرا تهوری
کارشناس
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Zahra Tahavori
Expert,
Specialist: Information Science and Knowledge
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۵۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۰۴