درباره نشریه
ISSN:
2252-0503
eISSN:
2383-322X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر فریبرز خسروی
سردبیر:
دکتر فریبرز خسروی
تلفن:
021-81622901
دورنگار:
021-81623186
سایت اختصاصی:
nastinfo.nlai.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید حقانی، بعد از ایستگاه مترو، بلوار کتابخانه ملی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، طبقه اول، ، کدپستی: 1537614111
صندوق پستی:
15875-3693
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/10
مدیر مسئول
دکتر فریبرز خسروی
دانشیار
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Fariborz Khosravi
Associate Professor
Specialist: Information Science and Knowledge
سردبیر
دکتر فریبرز خسروی
دانشیار
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Fariborz Khosravi
Associate Professor
Specialist: Information Science and Knowledge
اعضای تحریریه
دکتر زهیر حیاتی
دانشیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Zouhayr Hayati
Associate Professor
University of Shirazu
Specialist: Information Science and Science
دکتر فریبرز خسروی
دانشیار
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Fariborz Khosravi
Associate Professor
Specialist: Information Science and Knowledge
دکتر سعید رضایی شریف آبادی
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Saeed Rezaei Sharifabadi
Professor
University of Alzahra
Specialist: Library and Information Science
دکتر حبیب الله عظیمی
استادیار پژوهشی کتابخانه ملی
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Habibullah Azimi
Assistant Professor of National Library Research
Specialist: Islamic jurisprudence
دکتر سید رحمت الله فتاحی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Seyyed Rahmatollah Fattahi
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Information Science and Science
دکتر مرتضی کوکبی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Morteza Kokabi
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Information Science and Science
دکتر جعفر مهراد
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Jafar Mehrad
Professor
University of Shirazu
Specialist: Information science and science
دکتر نرگس نشاط
دانشیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Narges Neshat
Associate Professor of Documentation and National Library of the Islamic Republic of Iran
Specialist: Information Science and Knowledge
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۷۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۸۷