درباره نشریه
ISSN:
2345-3990
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی کردستان
مدیر مسئول:
دکتر عطاءالله حیدری
سردبیر:
دکتر افشین ملکی
مدیر اجرایی:
شیما رضایی
مدیر اجرایی:
دکتر بهزاد شاهمرادی
تلفن:
087-33664653
087-33661817
دورنگار:
087-33664653
087-33661817
سایت اختصاصی:
jaehr.muk.ac.ir
نشانی:
سنندج، بلوار پاسداران، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، معاونت پژوهشی، ، کدپستی: 6617713446
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/20
مدیر مسئول
عطاءالله حیدری
Ataollah Heydari
Kurdistan University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
شیما رضایی
Shima Rezaei
Department of Environmental Health Engineering, Environmental Health Research Center, Research Institute for Health Development,, Kurdistan University of Medical Sciences
بهزاد شاهمرادی
استادیار دانشکده بهداشت
رشته تخصصی: نانوکتنولوژی محیط
Behzad Shah Moradi
Assistant Professor, School of Health, Kurdistan University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Nanotechnology
سردبیر
افشین ملکی
استاد
Afshin Maleki
Professor,
هیات تحریریه
استاد University of Johannesburg, Johannesburg, South Africa
Vinod Kumar Gupta
Professor,
Specialist: Chemistry, Environmental Engineering
دانشیار
Kaan Yetilmezsoy
Associate Professor, Technical University Faculty of Civil Engineering Department of Environmental Engineering,
استادیار
Puttaswamy Madhusudhan
Assistant Professor, University of Technology, Hubei, China,
محمود علیمحمدی
استاد دانشکده بهداشت عمومی و موسسه تحقیقات بهداشت عمومی
Mahmood Ali Mohammadi
Professor, School of Public Health and Institute of Public Health Research, Tehran University of Medical Sciences
هیوآ دارایی
مرکز تحقیقات بهداشت محیط
Hiua Daraei
Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences
اسماعیل قهرمانی
مدرس مرکز تحقیقات بهداشت محیط
Esmail Ghahramani
lecturer, Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences
دکتر محمد علی ی
محمد علی ی
نادعلی علوی
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
Nad Ali Alavi
Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
بهروز داوری
استاد
Behrooz Davari
Professor, Hamedan University of Medical Sciences
سعید دهستانی عطار
استادیار مرکز تحقیقات بهداشت محیط
Saeed Dehestani Athar
Assistant Professor, Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences
مهدی فرزادکیا
استاد دانشکده بهداشت
Mehdi Farzad Kia
Professor, School of Health, Iran University of Medical Sciences
رضا رضایی
استادیار مرکز تحقیقات بهداشت محیط
Reza Rezaee
Assistant Professor, Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences
امید گیاهی
دانشیار مرکز تحقیقات بهداشت محیط
Omid Giahi
Associate Professor, Environmental Health Research Center, , Kurdistan University of Medical Sciences
اکبر اسلامی
استاد دانشکده بهداشت
Akbar Islami
Professor, School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
احمد جنیدی جعفری
استاد دانشکده علوم پزشکی
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Ahmad Jonaydi Jafari
Professor, Faculty of Medical Sciences, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
عنایت الله کلانتر
استاد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Enayatollah Kalantar
Professor, Alborz University of Medical Sciences
Specialist: Microbiology
 Madhusudhan
Madhusudhan
امیرحسین محوی
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Amir Hossein Mahvi
Professor, Department of Environmental Health Engineering, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
مهدی صفری
استادیار مرکز تحقیقات بهداشت محیط
Mehdi Safari
Assistant Professor, Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences
استادیار
H.P. Shivaraju
Assistant Professor, ,Department of Environmental Science, School of Life Science, J.S.S. University, Shivarathreshwara Nagara,
کامیار یغماییان
استاد دانشکده بهداشت
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Kamyar Yagmaeian
Professor, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
علی جعفری
استادیار
Ali Jafari
Assistant Professor, Lorestan University of Medical Sciences
افشین بهمنی
Afshin Bahmani
Kurdistan University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۹۲