درباره نشریه
ISSN:
2382-9680
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1365
صاحب امتیاز:
دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی
مدیر مسئول:
دکتر سید محمدکاظم سجادپور
سردبیر:
دکتر بهادر امینیان جزی
مدیرداخلی:
قاسم ملکی
تلفن:
021-22802671-5 ، داخلی: 3102
سایت اختصاصی:
fp.ipisjournals.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید باهنر، خیابان شهید آقایی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
صندوق پستی:
1739-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/15

انتشار این فصلنامه از سال 1365 با هدف پیشبرد ادبیات سیاست خارجی در کشور و نیز ایجاد فضایی مناسب برای عرضه نظریات اندیشمندان و صاحب نظران روابط بین الملل و رشته های وابسته به آن آغاز شده است. این فصلنامه در برگیرنده مباحث پایه ، سیاسی ، روابط بین الملل ، حقوق بین الملل ، سازمان های بین المللی ، فرهنگی ، سیاسی و تاریخی است.

مدیر مسئول
دکتر سید محمدکاظم سجادپور
رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی دانشکده روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Seyed Mohammad Kazem Sajjad Poor
Head of the Center for Political and International Studies
Specialist: International Relations
سردبیر
دکتر بهادر امینیان جزی
دانشیار دانشکده روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Bahador Aminian Jazi
Associate Professor
Specialist: International Relations
اعضای تحریریه
دکتر احمد نقیب زاده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ahmad Naghib Zadeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Political Sciences
دکتر جمشید ممتاز
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Jamshid Momtaz
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: public rights
دکتر حسین پوراحمدی میبدی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hosein Poorahmadi Meybodi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: political science
دکتر حسین سلیمی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روابط بین الملل، امنیت ملی
Hossein Salimi
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International relation, National Security
دکتر سعیده لطفیان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Saeedeh Lotfian
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر سید جلال الدین دهقانی فیروزآبادی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Jalaleddin Dehghani Firoozabadi
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
دکتر سید عبدالعلی قوام
استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyyed Abdol Ali Ghavam
Professor Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: political science
غلامعلی چگینی زاده
غلامعلی چگینی زاده

مدیرداخلی
قاسم ملکی

رشته تخصصی: روابط بین الملل
Ghasem Maleki

Specialist: International Relations
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۴۰۹