درباره نشریه
ISSN:
2252-052x
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1352
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
مدیر مسئول:
دکتر اسماعیل ایدنی
سردبیر:
دکتر عبدالحسن طلایی زاده
ویراستار انگلیسی:
دکتر محمدحسن پی پل زاده
تلفن:
061-33738283
061-33367543-50 ، داخلی: 2915
دورنگار:
061-33738283
061-33367543-50 ، داخلی: 2915
سایت اختصاصی:
jsmj.ajums.ac.ir
نشانی:
اهواز، بلوار گلستان، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، طبقه دوم، دفتر مجله علمی پزشکی، ، کدپستی: 6135715794
صندوق پستی:
45-61355
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/15
مدیر مسئول
دکتر اسماعیل ایدنی
دکتر اسماعیل ایدنی

سردبیر
دکتر عبدالحسن طلایی زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Abdolhassan Talaiezadeh
Surgical Oncologist
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر احمد عبادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Ahmad Ebadi

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر محمد بدوی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Mohammad Badavi

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر سید مجتبی موسویان
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی پزشکی
Seyyed Mojtaba Mousavian
Associate Professor School of Medicine
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Medical Microbiologist
دکتر احمد شمسی زاده
دانشیار مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Ahmad Shamsi Zadeh
Associate Professor Infectious and Tropical Diseases Research Center
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر حمید گله داری
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
Hamid Galedari
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
دکتر محمود اوراضی زاده

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Mahmoud Orazi Zadeh

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر احمد فرج زاده شیخ
استاد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Ahmad Farajzadeh Sheikh

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر منصور امین

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Mansour Amin

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر علی محمد هادیان فرد

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Ali Mohammad Hadianfard

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر سید محمدحسن آل طیب

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Seyed Mohammad Hassan Ale-Tayeb

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر محمود جهانگیرنژاد

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Mahmoud Jahangirnezhad

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر علی احمدزاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: نفرولوژی کودکان
Ali Ahmadzadeh
Professor
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nephrology
دکتر اردشیر ارضی
استاد دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: داروسازی
Ardeshir Arzi
Professor Faculty of Pharmacy
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر محمداسماعیل اکبری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
Mohammad Ismaeil Akbari

Ahar Branch, Islamic Azad University
دکتر هوشنگ پورنگ

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Houshang Poorang

Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدحسن پی پل زاده

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Mohammad Hassan Pipelzadeh

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر سهراب حاجی زاده

دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Sohrab Haji Zadeh

Tarbiat Modares University
Specialist: Physiology
دکتر یحیی دولتی
استاد پوست
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیق و آموزش در بیماری های پوستی و جذام
Yahya Dolati

Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Research & Training in Skin Diseases & Leprosy
دکتر غلامرضا خاتمی نیا

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Gholamreza Khataminia

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر محمد رعایایی اردکانی
استاد تمام دانشگاه شهید چمران-دانشکده علوم-گروه بیولوژی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Mohammad Roayaei Ardakany
Full Professor, Department of Biology-college of Science-Shaid Chamran university of Ahvaz
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: microbiology
دکتر خدامراد زندیان

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Khodamorad Zandian

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر علیرضا سرکاکی
استاد تمام نروفیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: فیزیولوژی پزشکی، علوم اعصاب، رفتار و الکتروفیزیولوژی مغز و بیماری های نرودژنراتیو در مدلهای حیوانی
Alireza Sarkaki
Full Professor, Neurophysiology
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physiology, Neuroscience(behavior and r and brain electrophysiology, neurodegenerative disease in animal models
دکتر سیاوش صحت

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Siavash Sehhat

Isfahan University of Medical Sciences
دکتر عبدالحسن طلایی زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Abdolhassan Talaiezadeh
Surgical Oncologist
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر خدابخش کرمی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Khodabakhsh Karami
Professor School of Health
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
دکتر احمدعلی معاضدی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: نوروفیزیولوژی
Ahmad Ali Moazedi
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Neurophysiology
دکتر علی اکبر مومن
استاد تمام گروه آموزشی کودکان دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Ali Akbar Momen
Full Professor, Pediatrics
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Neurology
ویراستار انگلیسی
دکتر محمدحسن پی پل زاده

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Mohammad Hassan Pipelzadeh

Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۳۰