درباره نشریه
ISSN:
2252-052x
دوره انتشار:
دوماهنامه
شروع انتشار:
1352
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
سردبیر:
دکتر عبدالحسن طلائی زاده
مدیر اجرایی:
مهندس احمد عزیزی
تلفن:
061-33738283
061-33367543-50 ، داخلی: 2915
دورنگار:
061-33738283
061-33367543-50 ، داخلی: 2915
سایت اختصاصی:
jsmj.ajums.ac.ir
نشانی:
اهواز، بلوار گلستان، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، طبقه دوم، دفتر مجله علمی پزشکی، ، کدپستی: 6135715794
صندوق پستی:
45-61355
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/05
سردبیر
عبدالحسن طلائی زاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Abdolhassan Talaiezadeh
Surgical Oncologist, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
هیات تحریریه
احمد عبادی
استاد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Ahmad Ebadi
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
محمد بدوی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Mohammad Badavi
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
سیدمجتبی موسویان
دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی پزشکی
Seyyed Mojtaba Mousavian
Associate Professor, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Medical Microbiologist
احمد شمسی زاده
دانشیار مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Ahmad Shamsi Zadeh
Associate Professor, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
حمید گله داری
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
Hamid Galedari
Professor, Shahid Chamram University
محمود اوراضی زاده
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Mahmoud Orazi Zadeh
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
احمد فرج زاده شیخ
استاد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Ahmad Farajzadeh Sheikh
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
منصور امین
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Mansour Amin
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
علی محمد هادیان فرد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Ali Mohammad Hadianfard
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
سیدمحمدحسن آل طیب
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Seyed Mohammad Hassan Ale-Tayeb
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
محمود جهانگیرنژاد
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Mahmoud Jahangirnezhad
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
علی احمدزاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: نفرولوژی کودکان
Ali Ahmadzadeh
Professor, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Nephrology
اردشیر ارضی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Ardeshir Arzi
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
محمداسماعیل اکبری
استاد مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: انکولوژی جراحی
Mohammad Ismaeil Akbari
Professor, Cancer Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Surgical Oncology
هوشنگ پورنگ
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Houshang Poorang
Tehran University of Medical Sciences
محمدحسن پی پل زاده
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Mohammad Hassan Pipelzadeh
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
سهراب حاجی زاده
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Sohrab Haji Zadeh
Tarbiat Modares University
Specialist: Physiology
یحیی دولتی
استاد پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیق و آموزش در بیماری های پوستی و جذام
Yahya Dolati
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Research & Training in Skin Diseases & Leprosy
غلامرضا خاتمی نیا
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Gholamreza Khataminia
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
محمد رعایایی
دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: میکروبیولوژی
Mohammad Roayaei
Associate Professor, Shahid Chamram University
Specialist: microbiology
خدامراد زندیان
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Khodamorad Zandian
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
علیرضا سرکاکی
استاد مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: فیزیولوژی
Alireza Sar Kaki
Professor of Physiology Research Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Physiology
سیاوش صحت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Siavash Sehhat
Isfahan University of Medical Sciences
عبدالحسن طلائی زاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Abdolhassan Talaiezadeh
Surgical Oncologist, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
خدابخش کرمی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Khodabakhsh Karami
Professor, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
احمدعلی معاضدی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: نوروفیزیولوژی
Ahmad Ali Moazedi
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Neurophysiology
علی اکبر مومن
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
رشته تخصصی: مغز و اعصاب کودکان
Ali Akbar Momen
Associate Professor, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
Specialist: Pediatric Neurology
ویراستار انگلیسی
محمدحسن پی پل زاده
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Mohammad Hassan Pipelzadeh
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
احمد عزیزی
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
Ahmad Azizi
Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۵۵