درباره نشریه
ISSN:
2476-4833
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه حضرت معصومه
مدیر مسئول:
دکتر رسول عباسی
سردبیر:
دکتر علی نقی امیری
تلفن:
025-33209030 ، داخلی: 311
سایت اختصاصی:
jom.hmu.ac.ir
نشانی:
قم، دانشگاه حضرت معصومه (س)
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/20
مدیر مسئول
دکتر رسول عباسی
استادیار
دانشگاه حضرت معصومه
Rasool Abbasi
Assistant Professor
Hazrat-e Masoumeh University
سردبیر
دکتر علی نقی امیری
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار سازمانی، مدیریت تطبیقی و توسعه
Ali Naghi Amiri
Associate Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: organizational behavior, Comparative and Development management
اعضای تحریریه
دکتر ابوالحسن فقیهی
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Abolhasane Faghihi
Professor science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management, governmental management
دکتر حسن زارعی متین
استاد پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار سازمانی، مدیریت و منابع انسانی
Hasan Zarei Matin
Professor Research Center for Islamic Culture and Education
University of Tehran
Specialist: organizational behavior, Management and Human Resources
دکتر حسین خنیفر
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت آموزشی
Hossein Khanifar
Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Education Management
دکتر حسین معینی
استادیار
دانشگاه حضرت معصومه
رشته تخصصی: مدیریت
Hosein Moeeni
Assistant Professor
Hazrat-e Masoumeh University
Specialist: Management
دکتر رحمت الله قلی پور سوته
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Rahmatollah Gholipour Souteh
Professor
University of Tehran
Specialist: Public Policy
دکتر رسول عباسی
استادیار
دانشگاه حضرت معصومه
Rasool Abbasi
Assistant Professor
Hazrat-e Masoumeh University
دکتر شمس السادات زاهدی
استاد دانشکده حسابداری و مدیریت
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، اداره امور دولتی
Shamsossadat Zahedi
Professor School of Accounting and Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: governmental management, State Administration
دکتر عبدالله توکلی
دانشیار گروه مدیریت
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: مدیریت رفتار سازمانی
Abdollah Tavakkoli
Associate Professor management Group
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Management of Organizational Behavior
دکتر علی رضاییان
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت رفتاری(بهبود مدیریت
Ali Rezaeian
Professor Faculty of Management and Accounting
Specialist: Behavioral management (management improvement)
علی اصغر پورعزت
استاد دانشگاه تهران
Ali Asghar Pourezzat
Faculty of Economics,
Specialist: Public Policy Making
دکتر علی نقی امیری
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار سازمانی، مدیریت تطبیقی و توسعه
Ali Naghi Amiri
Associate Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: organizational behavior, Comparative and Development management
دکتر غلامرضا طالقانی
دانشیار گروه مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Gholam Reza Taleghani
Associate Professor management Group
University of Tehran
Specialist: governmental management
دکتر مونا جامی پور
استادیار
دانشگاه حضرت معصومه
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات
Mona Jami poor
Assistant professor
Hazrat-e Masoumeh University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۲