درباره نشریه
ISSN:
2476-4833
eISSN:
2588-7084
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه حضرت معصومه
مدیر مسئول:
دکتر رسول عباسی
سردبیر:
دکتر علی نقی امیری
مدیرداخلی:
بنت الهدی خبازان
کارشناس:
رویا کرامت
تلفن:
025-33209030 ، داخلی: 311
سایت اختصاصی:
jom.hmu.ac.ir
نشانی:
قم، دانشگاه حضرت معصومه (س)
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/05
مدیر مسئول
دکتر رسول عباسی
استادیار
دانشگاه حضرت معصومه
Rasool Abbasi
Assistant Professor
Hazrat-e Masoumeh University
سردبیر
دکتر علی نقی امیری
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار سازمانی، مدیریت تطبیقی و توسعه
Ali Naghi Amiri
Associate Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: organizational behavior, Comparative and Development management
اعضای تحریریه
دکتر یدالله زرگر
دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Yadollah Zargar
Associate Professor Faculty of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Psychology
دکتر ابوالحسن فقیهی
استاد مدیریت دولتی
دانشگاه علامه طباطبائی
Abolhassan Faghihi
Professor, Management
Allameh Tabataba'i University
دکتر حسن زارعی متین
استاد پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: رفتار سازمانی، مدیریت و منابع انسانی
Hasan Zarei Matin
Professor Research Center for Islamic Culture and Education
University of Tehran
Specialist: organizational behavior, Management and Human Resources
دکتر حسین خنیفر
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت آموزشی
Hossein Khanifar
Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Education Management
دکتر رحمت الله قلی پور سوته
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Rahmatollah Gholipour Souteh
Professor
University of Tehran
Specialist: Public Policy
دکتر شمس السادات زاهدی
استاد دانشکده حسابداری و مدیریت
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، اداره امور دولتی
Shamsossadat Zahedi
Professor School of Accounting and Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: governmental management, State Administration
دکتر علی رضاییان
استاد تمام مدیریت، مدیریت دولتی، مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: نظریه های سیستم، مدیریت رفتاری بهبود مدیریت
Ali Rezaeian
Full Professor, management and accounting
Shahid Beheshti University
علی اصغر پورعزت
استاد تمام مدیریت دولتی و حکمرانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Ali Asghar Pourezzat
Full Professor, public administration and governance
University of Tehran
Specialist: Public Policy Making
دکتر غلامرضا طالقانی
استاد گروه مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Gholam Reza Taleghani
Professor, Department of Management
University of Tehran
Specialist: governmental management
دکتر مونا جامی پور
استادیار
دانشگاه حضرت معصومه
رشته تخصصی: مدیریت فناوری اطلاعات
Mona Jami poor
Assistant professor
Hazrat-e Masoumeh University
مدیرداخلی
بنت الهدی خبازان

کارشناس
رویا کرامت
دانش آموخته ارشد مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی
دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه
رشته تخصصی: بازرگانی داخلی
Roya Karamat
MSc Graduated, Business Management, Department of Management, Faculty of Humanities
Specialist: internal trading
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۸