درباره نشریه
ISSN:
2538-3000
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تابستان 1377
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر انوشیروان کاظم نژاد
سردبیر:
دکتر سید جواد میرنجفی زاده
مدیر اجرایی:
دکتر صدف وحدت
تلفن:
021-82884950
دورنگار:
021-82883829
سایت اختصاصی:
mjms.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه چمران و آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، حوزه معاونت پژوهشی، دفتر مجله علوم پزشکی مدرس
صندوق پستی:
331-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1402/01/27
مدیر مسئول
دکتر انوشیروان کاظم نژاد
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آمار زیستی
Anoshirvan Kazemnejad
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Biostatistics
سردبیر
دکتر سید جواد میرنجفی زاده
استاد فیزیولوژی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: نوروفیزیولوژی
Javad Mirnajafi Zadeh
Professor, Physiology
Tarbiat Modares University
اعضای تحریریه
نفیسه بحیرایی
استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی بافت
دکتر سوسن قاضی زاده
دانشیار
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی و رشدی
Soosan Ghazizadeh
Associate Professor
Specialist: Cellular and Developmental Biology
دکتر منصور جمالی زواره ای
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پاتولوژی
Mansour Jamali Zavarei
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر ایرج رسولی
استاد گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: واکسن، میکروبیولوژی
Iraj Rasooli
Professor, Department of Biology, Faculty of Basic Sciences
Shahed University
Specialist: Vaccine, microbiology
دکتر مصطفی رضاییان
استاد گروه انگل شناسی پزشکی و قارچ شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Mostafa Rezaeian
Professor Department of Medical Parasitology and Mycology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر سیروس زینلی
استاد انستیتو پاستور ایران گروه پزشکی مولکولی انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی، ژنتیک پزشکی
Sirous Zeinali
Professor of Pasteur Institute of Iran
Specialist: Biotechnology
دکتر علی هاتف سلمانیان

رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Ali Hatef Salmaniyan

Specialist: Plant Biotechnology
دکتر مهدی فروزنده مقدم
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Mehdi Forouzandehmoghaddam
Associate Professor medical School
Tarbiat Modares University
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر نادر مقصودی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: زیست سلولی و ملکولی
Nader Maghsoudi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر منصوره موحدین
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم تشریح، ، جنین شناسی
Mansoureh Movahedin
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
دکتر محمد جوان
استاد فیزیولوژی، دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی، پزشکی سلولی و مولکولی
Mohammad Javan
Professor, Physiology
Tarbiat Modares University
Specialist: Physiology, Cell & Molecular Medicine
دکتر هومن صدری اردکانی
استادیار
رشته تخصصی: جنین شناسی
Hooman Sadri Ardekani
Assistant Professor
مدیر اجرایی
دکتر صدف وحدت
دکتر صدف وحدت

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۴
تعداد عناوین درج شده:
۶۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۶۲۰