درباره نشریه
ISSN:
2538-3000
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
تابستان 1377
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر انوشیروان کاظم نژاد
سردبیر:
دکتر سید محمد موذنی
مدیرداخلی:
دکتر مهدی فروزنده مقدم
تلفن:
021-82883829
دورنگار:
021-82883829
سایت اختصاصی:
mjms.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه چمران و آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، حوزه معاونت پژوهشی، دفتر مجله علوم پزشکی مدرس
صندوق پستی:
331-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1399/05/03
مدیر مسئول
دکتر انوشیروان کاظم نژاد
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آمار زیستی
Anoshirvan Kazemnejad
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Biostatistics
سردبیر
دکتر سید محمد موذنی
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ایمنی شناسی پزشکی، ایمونولوژی سلولی و ملکولی، ایمونولوژی
Seyed Mohammad Moazzeni
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Immunology
اعضای تحریریه
نفیسه بحیرایی
استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی بافت
دکتر سوسن قاضی زاده
دانشیار
رشته تخصصی: زیست شناسی سلولی و رشدی
Soosan Ghazizadeh
Associate Professor
Specialist: Cellular and Developmental Biology
دکتر انوشیروان کاظم نژاد
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آمار زیستی
Anoshirvan Kazemnejad
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Biostatistics
دکتر منصور جمالی زواره ای
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پاتولوژی
Mansour Jamali Zavarei
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر ایرج رسولی
استاد گروه زیست شناسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: واکسن، میکروبیولوژی
Iraj Rasooli
Professor Department of Biology
Shahed University
Specialist: Vaccine, microbiology
دکتر مصطفی رضاییان
استاد گروه انگل شناسی پزشکی و قارچ شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: انگل شناسی
Mostafa Rezaeian
Professor Department of Medical Parasitology and Mycology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر سیروس زینلی
استاد انستیتو پاستور ایران گروه پزشکی مولکولی انستیتو پاستور ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی، ژنتیک پزشکی
Sirous Zeinali
Professor of Pasteur Institute of Iran
Specialist: Biotechnology
دکتر علی هاتف سلمانیان
استاد بیوتکنولوژی پزشکی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی گیاهی
Ali Hatef Salmaniyan
Professor Department of Plant Biotechnology
Specialist: Plant Biotechnology
دکتر مهدی فروزنده مقدم
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Mehdi Forouzandehmoghaddam
Associate Professor medical School
Tarbiat Modares University
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر نادر مقصودی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: زیست سلولی و ملکولی
Nader Maghsoudi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر منصوره موحدین
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم تشریح، ، جنین شناسی
Mansoureh Movahedin
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
دکتر محمد جوان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی، پزشکی سلولی و مولکولی
Mohammad Javan
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Physiology, Cell & Molecular Medicine
دکتر سید محمد موذنی
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ایمنی شناسی پزشکی، ایمونولوژی سلولی و ملکولی، ایمونولوژی
Seyed Mohammad Moazzeni
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Immunology
دکتر هومن صدری اردکانی
استادیار
رشته تخصصی: جنین شناسی
Hooman Sadri Ardekani
Assistant Professor
ویراستارفارسی
فاطمه سادات رضایی
فاطمه سادات رضایی

ویراستار انگلیسی
عذرا میرمحمدی
عذرا میرمحمدی

دکتر کیم وقارفرد

Kim Vagharfard
Royan Institute
مدیرداخلی
دکتر مهدی فروزنده مقدم
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Mehdi Forouzandehmoghaddam
Associate Professor medical School
Tarbiat Modares University
Specialist: Clinical Biochemistry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۵۶۲