درباره نشریه
ISSN:
1683-8033
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
مدیر مسئول:
احد فرامرز قراملکی
سردبیر:
دکتر محمدمهدی رکنی یزدی
تلفن:
051-32232501-10
دورنگار:
051-32232501-10
سایت اختصاصی:
mishkat.islamic-rf.ir
نشانی:
مشهد، حرم مطهر، دور برگردان بست طبرسی، دفتر مجله مشکوه
صندوق پستی:
366-91735
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/29
مدیر مسئول
احد فرامرز قراملکی
استاد گروه فلسفه حکمت اسلامی، دانشکده الیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و کلام اسلامی
Ahad Faramarz Garamaleki
professor Islamic Philosophy and Wisdom Department, Theology and Islamic science
University of Tehran
Specialist: Islamic Philosophy and Wisdom
سردبیر
دکتر محمدمهدی رکنی یزدی

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Mehdi Rokni Yazdi

Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر عباس اسماعیلی زاده
دانشیار رشته علوم قرآن و حدیث، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قران و حدیث
Abbas Esmaeilizade
Associate Professor, Department of Koranic Studies, Theology faculty
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر حسن خرقانی
دانشیار
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Hasan kharaghani
Associate Professor
Razavi Islamic Sciences University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر علی راد
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Rad
Associate Professor Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر منصور پهلوان
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mansoor Pahlevan
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر علی نصیری
دانشیار دانشگاه معارف اسلامی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Nasiri
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر حسن نقی زاده
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Hassan Nagizadeh
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمدمهدی رکنی یزدی

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Mehdi Rokni Yazdi

Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۲
تعداد عناوین درج شده:
۷۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۶۷۶