درباره نشریه
ISSN:
1683-8033
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
مدیر مسئول:
دکتر سید محمود مرویان حسینی
سردبیر:
دکتر محمدمهدی رکنی یزدی
تلفن:
051-32232501-10
دورنگار:
051-32232501-10
سایت اختصاصی:
mishkat.islamic-rf.ir
نشانی:
مشهد، حرم مطهر، دور برگردان بست طبرسی، دفتر مجله مشکوه
صندوق پستی:
366-91735
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/20

نشریه علمی - ترویجی مشکوه بازتاب انعکاسی است از فعالیتهای پژوهشی - تحقیقی بنیاد پژوهشهای اسلامی سرعنوانها و محورهای اصلی مجله عبارتند از: قرآن و پژوهشهای قرآنی، تاریخ و تمدن اسلامی، کتاب شناسی و نقد.

مدیر مسئول
دکتر سید محمود مرویان حسینی

رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
seyyed mahmud Marvian Hoseyni

Specialist: Quran and Hadith Sciences
سردبیر
دکتر محمدمهدی رکنی یزدی

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Mehdi Rokni Yazdi

Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر عباس اسماعیلی زاده

رشته تخصصی: علوم قران و حدیث
Abbas Esmaeilizade

Specialist: Quran and Hadith Sciences
حجت الاسلام دکتر حسن خرقانی
دانشیار
دانشگاه علوم اسلامی رضوی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Hasan kharaghani
Associate Professor
Razavi Islamic Sciences University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
حجت الاسلام دکتر علی راد
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Rad
Associate Professor Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر منصور پهلوان
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mansoor Pahlevan
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
حجت الاسلام دکتر علی نصیری
دانشیار دانشگاه معارف اسلامی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Nasiri
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر حسن نقی زاده
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Hassan Nagizadeh
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمدمهدی رکنی یزدی

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Mehdi Rokni Yazdi

Specialist: Persian Language and Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۸
تعداد عناوین درج شده:
۶۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۵۹۳