درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1376
صاحب امتیاز:
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها
مدیر مسئول:
محمدمهدی حرزاده
سردبیر:
سید مجتبی مجاهدیان
مدیر اجرایی:
سید مهدی میرمسیب
تلفن:
025-32903531
025-32919219 ، داخلی: 114
دورنگار:
025-32903531
025-32919219 ، داخلی: 114
سایت اختصاصی:
www.maarefmags.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، نبش کوچه چهارم، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، نشریه معارف
سامانه پیام کوتاه:
100021101
صندوق پستی:
3456-37185
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/24

این نشریه به منظور پشتیبانی علمی - خبری استادان معارف اسلامی دانشگاه های سراسر کشور در معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه ها، منتشر می شود و بر این نکته که باید با استادان معارف ارتباط همیشگی داشت در ارتقاء آن تلاش می کند.

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۹۹۴