درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
شروع انتشار:
1376
صاحب امتیاز:
دانشگاه معارف اسلامی (نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها)
مدیر مسئول:
میرمجید سیدقریشی
سردبیر:
سیدمجتبی مجاهدیان
مدیر اجرایی:
سیدمهدی میرمسیب
تلفن:
025-32903531
025-32919219 ، داخلی: 114
دورنگار:
025-32903531
025-32919219 ، داخلی: 114
سایت اختصاصی:
www.maarefmags.ir
نشانی:
قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، نبش کوچه چهارم، پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، نشریه معارف
سامانه پیام کوتاه:
100021101
صندوق پستی:
3456-37185
تاریخ به‌روزآوری: 1396/07/10
این نشریه به منظور پشتیبانی علمی - خبری استادان معارف اسلامی دانشگاههای سراسر کشور در معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاهها، منتشر می شود و بر این نکته که باید با استادان معارف ارتباط همیشگی داشت در ارتقاء آن تلاش می کند.
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۵۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۸۴