درباره نشریه
ISSN:
2538-5291
eISSN:
2538-5283
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
1375
صاحب امتیاز:
دانشگاه امام صادق (پردیس خواهران)
مدیر مسئول:
دکتر صدیقه مهدوی کنی
سردبیر:
دکتر محمدعلی اردبیلی
مدیر اجرایی:
الهه حاجیان حیدری
مسئول اشتراک:
کیایی
تلفن:
021-22131866
021-22131867
021-22131868
021-22131869
021-22131870
دورنگار:
021-22131866
021-22131867
021-22131868
021-22131869
021-22131870
سایت اختصاصی:
familylawandjurisprudence.isuw.ac.ir
نشانی:
تهران، شهرک قدس، بلوار شهید فرحزادی، خیابان شهید طاهرخانی، دانشگاه امام صادق، پردیس خواهران،
صندوق پستی:
111-14655
اشتراک:
تلفن:
021-22131866
021-22131867
021-22131868
021-22131869
021-22131870
دورنگار:
021-22131866
021-22131867
021-22131868
021-22131869
021-22131870
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/11
مدیر مسئول
دکتر صدیقه مهدوی کنی
استادیار پردیس خواهران دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Seddigheh Mahdavi Kani
Assistant Professor, Campus,
Specialist: Quran and Hadith Science
سردبیر
دکتر محمدعلی اردبیلی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ali Ardebili
Professor, School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology
هیات تحریریه
دکتر محمدعلی اردبیلی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Mohammad Ali Ardebili
Professor, School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology
دکتر گودرز افتخارجهرمی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Goodarz Eftekharjahromi
Professor, Faculty of Law and Political Science, Shahid Beheshti University
Specialist: Private law
دکتر ابراهیم بیگ زاده
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Ebrahim Beigzadeh
Professor, School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: International rights
دکتر فریبا حاجی علی
دانشیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
Fariba Hajiali
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Jurisprudence and Principles of Islamic Law
دکتر سیدمحمد حسینی
استاد واحد کرج دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی، زبان و ادبیات عرب، حقوق
Seyed Mohammad Hoseini
Professor, Karaj Branch, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Comparative literature, Arabic literature
دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی
دانشیار دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Faezeh Azimzadeh Ardebili
Associate Professor,
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر علیرضا فیض
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فلسفه و حکمت اسلامی
Ali Reza Feiz
Professor, University of Tehran
Specialist: Islamic Philosophy and Wisdom
دکتر حسین مهرپورمحمدآبادی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق اسلامی
Hosein Mehrpour Mohammadabadi
Professor, Faculty of Law and Political Science, Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic law
دکتر حسین میرمحمدصادقی
استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق قراردادها
Hossein Mirmohammad Sadeghi
Professor, School of Law, Shahid Beheshti University
Specialist: Criminal Law and Criminology, Contractual rights
آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق و فلسفه اسلامی
Seyed Mostafa Mohaghegh Damad
Professor, Faculty of Law and Political Science, Shahid Beheshti University
Specialist: Islamic Law and Philosophy
ویراستارفارسی
دکتر اکرم جودی نعمتی
دانشیار دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Akram Judy Nemati
Associate Professor,
Specialist: Persian the literature
مدیر اجرایی
الهه حاجیان حیدری
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فلسفه/حقوق جزا و جرم شناسی
Elaheh Hajian Heydari
Specialist: Philosophy / Criminal Law and Criminology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۳۰۳