درباره نشریه
eISSN:
1727-2106
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید باهنر کرمان (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا صرفی
سردبیر:
دکتر احمد امیری خراسانی
مدیرداخلی:
دکتر سید امیر جهادی حسینی
تلفن:
034-31322345
سایت اختصاصی:
jll.uk.ac.ir
نشانی:
کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاهی شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
صندوق پستی:
111-76165
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/25
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا صرفی
رئیس پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، عرفان اسلامی ادبیات عامه ، نقد ادبی
Mohammad Reza Sarfi

سردبیر
دکتر احمد امیری خراسانی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Amiri Khorasani
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا صرفی
رئیس پژوهشکده فرهنگ اسلام و ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی، عرفان اسلامی ادبیات عامه ، نقد ادبی
Mohammad Reza Sarfi

دکتر غلامرضا مستعلی پارسا
دانشیار زبان و ادبیات فارسی. دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Gholam Reza Mastali Parsa
Associate Professor, persian linguage and litereture
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر یدالله جلالی پندری
دانشیار
دانشگاه یزد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Yadollah Jalali Pandaari
Associate Professor
University of Yazd
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر نجمه حسینی سروری
دانشیار زبان و ادبیات فارسی، بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
Najmeh Hosseini Sarvari
Associate Professor, Persian Language and Literature, Department of Persian language and literature
Shahid Bahonar University of Kerman
دکتر احمد خاتمی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: عرفان و تصوف در ادبیات، فقه و کلام، نقد اجتماعی، ادبیات تطبیقی
Ahmad Khatami
Associate Professor Department of Persian Language and Literature
Shahid Beheshti University
دکتر فاطمه کوپا
استاد
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Fatemeh Koupa
Professor
Payame Noor University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر جلیل نظری
دانشیار واحد یاسوج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Jalil Nazari
Associate Professor Yasuj unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عباس محمدیان
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه تربیت معلم سبزوار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Mohammadian
Assistant Professor, Persian Language and Literature
دکتر احمد امیری خراسانی
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Amiri Khorasani
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدصادق بصیری
استاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Sadegh Basiri
Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عنایت الله شریف پور
دانشیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Enayatollah Sharif Poor
Associate Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
فاطمه مدرسی

Fatemeh Modarresi

سید علی اصغر میرباقری فرد

Sayyed Ali Asghar Mirbagherifard

دکتر محمدجعفر یاحقی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Mohammad Jafar Ya Haghi
Professor Persian literature group
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
مدیرداخلی
دکتر سید امیر جهادی حسینی
دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Seyyed Amir Jahadi Hosseini
Associate Professor, Associate Professor of Persian Language and Literature, Shahid Bahonar University of Kerman
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language & Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۳
تعداد عناوین درج شده:
۶۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۷۹