درباره نشریه
eISSN:
1727-2106
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شهید باهنر کرمان (دانشکده ادبیات و علوم انسانی)
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا صرفی
سردبیر:
دکتر احمد امیری خراسانی
مدیرداخلی:
دکتر سیدامیر جهادی حسینی
تلفن:
034-31322345
سایت اختصاصی:
jll.uk.ac.ir
نشانی:
کرمان، انتهای بلوار 22 بهمن، مجتمع دانشگاهی شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
صندوق پستی:
111-76165
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/15
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا صرفی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Sarfi
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر احمد امیری خراسانی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Amiri Khorasani
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
هیات تحریریه
دکتر محمدرضا صرفی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Reza Sarfi
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد امیری خراسانی
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ahmad Amiri Khorasani
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدصادق بصیری
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mohammad Sadegh Basiri
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر ابوالقاسم رادفر
استاد واحد جیرفت دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abol Ghasem Radfar
Professor, Jiroft unit, Branch, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature
دکتر عنایت الله شریف پور
دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Enayatollah Sharif Poor
Associate Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر فاطمه مدرسی
استاد دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Fatemeh Modarresi
Professor, University of Urmia
Specialist: Persian the literature
دکتر سیدعلی اصغر میرباقری فرد
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: ادبیات، زبان وادبیات فارسی
Seyed Ali Asghar Mir Bagheri Fard
Professor, University of Isfahan
Specialist: the literature, Persian Language and Literature
دکتر محمود مدبری
استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Mahmoud Modaberi
Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر یحیی طالبیان
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Yahya Talebian
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمدجعفر یاحقی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Mohammad Jafar Ya Haghi
Professor, Persian literature group, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Persian Language and Literature
مدیرداخلی
دکتر سیدامیر جهادی حسینی
استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Seyyed Amir Jahadi Hosseini
Assistant Professor, Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Persian Language & Literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۱۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۵۰