درباره نشریه
ISSN:
0252-5356
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
شروع انتشار:
پائیز 1375
صاحب امتیاز:
انجمن سلامت خانواده ایران
مدیر مسئول:
دکتر صفیه شهریاری افشار
سردبیر:
حمیدرضا افسری ممقانی
مدیر اجرایی:
معصومه شیخان
تلفن:
021-66420539
021-66421383 ، داخلی: 0
دورنگار:
021-66907222 ، داخلی: 0
سایت اختصاصی:
fha.org.ir
نشانی:
تهران، میدان توحید، انتهای خیابان پرچم، کوچه صفا، پلاک 3، انجمن سلامت خانواده ایران، ، کدپستی: 1457985381
صندوق پستی:
467-14565
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/01

نشریه ای است با موضوع بهداشت و حقوق باروری و جسمی که در آن از مقالات، ترجمه و تالیف اعضای انجمن استفاده می شود و هر فصل عنوان خاصی دارد.

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۹
تعداد عناوین درج شده:
۸۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۰۶