درباره نشریه
ISSN:
2538-2977
eISSN:
2538-2985
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1372
صاحب امتیاز:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر علی طلوعی
سردبیر:
دکتر اسماعیل سعدی پور
مدیرداخلی:
زهرا نوین
صفحه آرا:
فریبا یارمحمدی
طراح روی جلد:
الهام جلالی
تلفن:
021-22013585
021-22013734
دورنگار:
021-22013585
021-22013734
سایت اختصاصی:
cr.iribresearch.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، خیابان هتل استقلال، ساختمان اداری جام جم، طبقه دوم، مرکز تحقیقات، ، کدپستی: 1999713111
اشتراک:
تلفن:
021-22013585
021-22013734
دورنگار:
021-22013585
021-22013734
پست الکترونیک:
managm@irib.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/22

این فصلنامه تا شماره 54 با نام پژوهش و سنجش منتشر می شده که از شماره 55، پس از دریافت رتبه علمی پژوهشی به پژوهش های ارتباطی تغییر نام یافته است.

مدیر مسئول
دکتر علی طلوعی
رئیس مرکز پژوهش و سنجش افکار
رشته تخصصی: پژوهش علوم اجتماعی
Ali Tolouei
Head of Research and Thinking Center,
Specialist: ocial sciences
سردبیر
دکتر اسماعیل سعدی پور
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی
Esmaeil Sadipour
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
هیات تحریریه
دکتر محمدحسن شیخ الاسلامی
دانشیار
رشته تخصصی: روابط بین الملل، روابط خارجی
Mohammad Hasan Sheykholeslami
Specialist: Relations of Foreign
دکتر علی دارابی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Darabi
دکتر علی اکبر فرهنگی
استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت، علوم ارتباطات، ارتباطات و مدیریت
Ali Akbar Farhangi
Professor, Faculty of Management, University of Tehran
Specialist: Communication Sciences, Communication and Management
دکتر یحیی کمالی پور
استاد
رشته تخصصی: ارتباطات، ارتباطات و هنرهای خلاق
Yahya Kamalipour
Professor,
Specialist: connections, communication and art
دکتر علی رضاییان
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت رفتاری(بهبود مدیریت
Ali Rezaeian
Professor, Faculty of Management and Accounting,
Specialist: Behavioral management (management improvement)
دکتر باقر ساروخانی
استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Bager Sarukhani
Professor, Faculty of Social Sciences, University of Tehran
Specialist: sociology
دکتر مهدی محسنیان راد
استاد ، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: ارتباطات اجتماعی، جامعه شناسی و ارتباطات
Mehdi Mohsenianrad
Professor, , Faculty of Islamic Studies and Culture and Communication,
Specialist: Social Communication, Sociology and Communication
دکتر یوسف کریمی
استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی تربیتی، روانشناسی اجتماعی
Yosef Karimi
Professor, science and research unite, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Educational Psychology, social Psychology
دکتر محمدرحیم عیوضی
استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Rahim Eyvazi
Professor, Imam Khomeini International University
Specialist: political science, Political Sociology
دکتر اصغر افتخاری
استاد دانشکده معارف اسلام و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی، امنیت
Asghar Eftekhari
Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science,
Specialist: political science, Security
دکتر اسماعیل سعدی پور
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روانشناسی
Esmaeil Sadipour
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Psychology
دکتر ناصر باهنر
دانشیار دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
Naser Bahonar
Associate Professor,
Specialist: Islamic Education and Culture and Communication
دکتر حسام الدین آشنا
دانشیار دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: فرهنگ و ارتباطات
Hesammodin Ashna
Associate Professor,
Specialist: culture and communication
ویراستارفارسی
سیما زریسفی
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Sima Zarisfi
Specialist: literature
ویراستار انگلیسی
دکتر ناصر اسدی
رشته تخصصی: علوم ارتباطات
Naser Asadi
Specialist: Communication sciences
صفحه آرا
فریبا یارمحمدی
Fariba Yarmohammdi
طراح روی جلد
الهام جلالی
رشته تخصصی: پژوهش هنر
Elham Jalali
مدیرداخلی
زهرا نوین
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Zahra Novin
Specialist: sociology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۱
تعداد عناوین درج شده:
۸۴۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۶۱