درباره نشریه
ISSN:
9704-1028
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1371
وضعیت انتشار:
توقف انتشار
صاحب امتیاز:
سازمان اقتصادی کوثر
مدیر مسئول:
دکتر محسن فرخوی
مدیرداخلی:
مهندس امیر حسین پورآباده
تلفن:
021-66422042
021-66422043
021-66422044
دورنگار:
021-66422042
021-66422043
021-66422044
سایت اختصاصی:
www.kardco.org
نشانی:
تهران، میدان توحید، خیابان ستارخان، خیابان کوثر یکم، شماره 24، ، کدپستی: 1457784631
صندوق پستی:
316-14195
تاریخ به‌روزآوری: 1389/03/12
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۸