درباره نشریه
ISSN:
1028-9704
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1371
صاحب امتیاز:
سازمان اقتصادی کوثر
مدیر مسئول:
فاطمه امینی نجفی
مدیرداخلی:
مهندس امیر حسین پورآباده
ویراستار فارسی:
سیده زینب اسکندریان
صندوق پستی:
316-14195
نشانی:
تهران، خیابان سهروردی، خیابان هویزه، خیابان یوسفی، کوچه مهماندوست، پلاک26 ، کدپستی: 1533674113
تلفن:
021-88886523
دورنگار:
021-88795969
تاریخ به‌روزآوری: 1402/04/12
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۴