درباره نشریه
ISSN:
2383-3742
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
زمستان 1377
صاحب امتیاز:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مرکز مدیریت شبکه)
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا محمدی
سردبیر:
دکتر کاظم محمد
مدیر اجرایی:
نازی رضایی
تلفن:
021-62921212
دورنگار:
021-62921212
سایت اختصاصی:
hakim.hbi.ir
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر شرقی، پلاک 70، مؤسسه ملی تحقیقات سلامت، طبقه سوم، واحد شرقی، دفتر مجله حکیم
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/06

مجله علمی پژوهشی حکیم بصورت فصلنامه حاوی تحقیقات و دستاوردهای علمی انجام شده در ایران و همه زمینه های علوم پزشکی را در برمی گیرد.

مدیر مسئول
دکتر محمدرضا محمدی
دکتر محمدرضا محمدی
استاد گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی کودک و نوجوان
Mohammad Reza Mohammadi
Professor, Psychiatry, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Child & Adolescent Psychiatry
سردبیر
دکتر کاظم محمد
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Kazem Mohammad
Professor, Epidemiology and Biostatistics, Tehran University of Medical Sciences
هیات تحریریه
دکتر احمدعلی نوربالا
استاد گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی
Ahmad Ali Noorbala
Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر علی اکبر ساری
دکتر علی اکبر ساری
دانشیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Akbar Sari
Associate Professor, Department of Health Management & Economics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
دکتر علیرضا اولیایی منش
دکتر علیرضا اولیایی منش
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Reza Olyaee Manesh
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
دکتر محمدجعفر اقبال
استاد گروه اندودانتیکس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Jafar Eghbal
Professor, Endodontic, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر مسلم بهادری
دکتر مسلم بهادری
استاد گروه آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران
Moslem Bahadori
Professor, Pathology, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر علیرضا دلاوری
دکتر علیرضا دلاوری
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Reza Delavari
Professor, Tehran University of Medical Sciences
دکتر آرش رشیدیان
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
Arash Rashidian
Professor, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
دکتر حمید سوری
استاد گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Hamid Soori
Professor, Epidemiology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر اصغر عبادی فر
دکتر اصغر عبادی فر
دانشیار گروه ارتودانتیکس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Asghar Ebadi Far
Associate Professor, Orthodontics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محمدمهدی گویا
دکتر محمدمهدی گویا
گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mohammad Mahdi Gooya
Director-General of Communicable Diseases, Infectious, Iran University of Medical Sciences
دکتر محمد واسعی
استاد گروه پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پاتولوژی
Mohammad Vasei
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر علی مهرابی توانا
دکتر علی مهرابی توانا
استاد گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Ali Mehrabi Tavana
Professor, Department of Microbiology, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology
دکتر سیدعلیرضا مرندی
استاد گروه کودکان (نوزادان) دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: کودکان (نوزادان)، نوزادان
Seyyed Ali Reza Marandi
Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Children (babies), Neonatology
دکتر محمدرضا محمدی
دکتر محمدرضا محمدی
استاد گروه روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی کودک و نوجوان
Mohammad Reza Mohammadi
Professor, Psychiatry, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Child & Adolescent Psychiatry
دکتر کاظم محمد
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Kazem Mohammad
Professor, Epidemiology and Biostatistics, Tehran University of Medical Sciences
دکتر سیدرضا مجدزاده
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Seyed Reza Majdzadeh
Professor, Epidemiology and Biostatistics, Tehran University of Medical Sciences
دکتر ابوالفتح لامعی
استاد گروه بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Abolfath Lamei
Professor, Infectious and tropical diseases, Urmia University of Medical Sciences
دکتر الهام شکیبازاده
دانشیار گروه آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران
Elham Shakiba Zadeh
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
دکتر ژاله عبدی
استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، موسسه ملی تحقیقات سلامت
Jaleh Abdi
Assistant Professor, National Institute of Health Research,
ویراستارفارسی
دکتر عباس رحیمی فروشانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
Abbas Rahimi Forooshani
Associate Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics, Epidemiology and Biostatistics
دکتر معصومه نمدیان
استادیار دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Masoumeh Namadian
Assistant Professor, Zanjan University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
نازی رضایی
نازی رضایی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۲
تعداد عناوین درج شده:
۶۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۸۵