درباره نشریه
ISSN:
2383-3742
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
زمستان 1377
صاحب امتیاز:
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مرکز مدیریت شبکه)
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا محمدی
سردبیر:
دکتر کاظم محمد
مدیر اجرایی:
نازی رضایی
تلفن:
021-62921212
دورنگار:
021-62921212
سایت اختصاصی:
hakim.hbi.ir
نشانی:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان وصال شیرازی، خیابان بزرگمهر شرقی، پلاک 70، مؤسسه ملی تحقیقات سلامت، طبقه سوم، واحد شرقی، دفتر مجله حکیم
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/06

مجله علمی پژوهشی حکیم بصورت فصلنامه حاوی تحقیقات و دستاوردهای علمی انجام شده در ایران و همه زمینه های علوم پزشکی را در برمی گیرد.

مدیر مسئول
دکتر محمدرضا محمدی
دکتر محمدرضا محمدی
استاد گروه روان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی کودک و نوجوان
Mohammad Reza Mohammadi
Professor Psychiatry
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Child & Adolescent Psychiatry
سردبیر
دکتر کاظم محمد
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Kazem Mohammad
Professor Epidemiology and Biostatistics
Tehran University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر احمدعلی نوربالا
استاد گروه روان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی
Ahmad Ali Noorbala
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر علی اکبر ساری
دانشیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Akbar Sari
Associate Professor Department of Health Management & Economics, School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
دکتر علیرضا اولیایی منش

Alireza Olyaeemanesh

دکتر محمدجعفر اقبال
استاد گروه اندودانتیکس
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Jafar Eghbal
Professor Endodontic
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر مسلم بهادری
دکتر مسلم بهادری
استاد گروه آسیب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Moslem Bahadori
Professor Pathology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر علیرضا دلاوری
دکتر علیرضا دلاوری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ali Reza Delavari
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر آرش رشیدیان
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Arash Rashidian
Professor School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
دکتر حمید سوری
استاد گروه اپیدمیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Hamid Soori
Professor Epidemiology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر اصغر عبادی فر
دانشیار گروه ارتودانتیکس
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Asghar Ebadi Far
Associate Professor Orthodontics
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر محمدمهدی گویا
دکتر محمدمهدی گویا
گروه عفونی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mohammad Mahdi Gooya
Director-General of Communicable Diseases Infectious
Iran University of Medical Sciences
دکتر محمد واسعی
استاد گروه پاتولوژی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پاتولوژی
Mohammad Vasei
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Pathology
دکتر علی مهرابی توانا
دکتر علی مهرابی توانا
استاد گروه میکروب شناسی
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: میکروب شناسی
Ali Mehrabi Tavana
Professor Department of Microbiology
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: bacteriology
دکتر سید علیرضا مرندی
استاد گروه کودکان (نوزادان)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: کودکان (نوزادان)، نوزادان
Seyyed Ali Reza Marandi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Children (babies), Neonatology
دکتر محمدرضا محمدی
دکتر محمدرضا محمدی
استاد گروه روان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی کودک و نوجوان
Mohammad Reza Mohammadi
Professor Psychiatry
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Child & Adolescent Psychiatry
دکتر کاظم محمد
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آمار زیستی
Kazem Mohammad
Professor Epidemiology and Biostatistics
Tehran University of Medical Sciences
دکتر سید رضا مجدزاده
استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Seyed Reza Majdzadeh
Professor Epidemiology and Biostatistics
Tehran University of Medical Sciences
دکتر ابوالفتح لامعی
استاد گروه بیماری های عفونی و گرمسیری
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
Abolfath Lamei
Professor Infectious and tropical diseases
Urmia University of Medical Sciences
دکتر الهام شکیبازاده
دانشیار گروه آموزش و ارتقای سلامت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Elham Shakiba Zadeh
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر ژاله عبدی
استادیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، موسسه ملی تحقیقات سلامت
Jaleh Abdi
Assistant Professor National Institute of Health Research
ویراستارفارسی
دکتر عباس رحیمی فروشانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Abbas Rahimi Forooshani
Associate Professor Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics, Epidemiology and Biostatistics
دکتر معصومه نمدیان
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
Masoumeh Namadian
Assistant Professor
Zanjan University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
نازی رضایی
نازی رضایی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۴
تعداد عناوین درج شده:
۶۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۵۰۵