درباره نشریه
ISSN:
1608-7070
eISSN:
2588-5774
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
شروع انتشار:
1373
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
مدیر مسئول:
آیت الله دکتر علیرضا اعرافی
سردبیر:
سید حمیدرضا حسنی
مدیرداخلی:
سید علی طوسی
مسئول اشتراک:
سید علی طوسی
تلفن:
025-32111361
دورنگار:
025-32111361
سایت اختصاصی:
method.rihu.ac.ir
نشانی:
قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، جنب دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ، کدپستی: 3749113361
صندوق پستی:
3151-37185
اشتراک:
دورنگار:
025-32111361
پست الکترونیک:
method@rihu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/27
مدیر مسئول
آیت الله دکتر علیرضا اعرافی
مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: اجتهاد حوزوی - علوم تربیتی
Ali Reza Aarafi
Director of seminaries throughout the country
Al-Mustafa International University
Specialist: Ijtihad Hossein - Educational Sciences
سردبیر
سید حمیدرضا حسنی
دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: فلسفه
Seyyed Hamid Reza Hassani
Associate Professor
اعضای تحریریه
دکتر محمدتقی ایمان
استاد گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Mohammad Taghi Iman
Professor Department of Sociology and Social Planning
University of Shirazu
Specialist: Sociology
حجت الاسلام دکتر حسن آقانظری شاهرودی
استاد
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: مبانی حقوق اسلامی، اجتهاد حوزوی - اقتصاد اسلامی
Hasan Aghanazari Shahroudi
Professor
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: The Basics of Islamic Law, Islamic ijtihad - Islamic economics
دکتر علی پایا
استاد
رشته تخصصی: فلسفه علم
Ali Paya
Professor
Specialist: Philosophy of Science
دکتر حسن دانایی فرد
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Hassan Danaeefard
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: governmental management
دکتر غلامعلی افروز
استاد دانشکده روانشناسی و آموزش و پرورش
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی، روان شناسی کودکان استثنایی
Gholam Ali Afrooz
Professor Faculty of Psychology and Education
University of Tehran
Specialist: Psychology, Psychology of Exceptional Children
دکتر بهرام محسن پور
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم تربیتی، آموزش بین المللی و توسعه
Bahram Mohsenpoor
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Educational Science, International Education and Development
دکتر محمدجعفر پاک سرشت
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علوم تربیتی، فلسفه تعلیم و تربیت
Mohammad Jafar Pakseresht
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Educational Science
مدیرداخلی
سید علی طوسی

Seyyed Ali Tousi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۲
تعداد عناوین درج شده:
۶۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۵۸