درباره نشریه
ISSN:
2008-5141
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1378
وضعیت انتشار:
تفکیک شده
صاحب امتیاز:
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول:
دکتر کاظم قاسمی گلعذانی
سردبیر:
دکتر غلامرضا نیکنام
مدیر اجرایی:
دکتر صدیف آزادمرد دمیرچی
مدیرداخلی:
دکتر صدیف آزادمرد دمیرچی
تلفن:
041-33392037
دورنگار:
041-33392037
نشانی:
تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله دانش کشاورزی پایدار، ، کدپستی: 5166614766
تاریخ به‌روزآوری: 1390/03/16
مدیر مسئول
دکتر کاظم قاسمی گلعذانی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: فیزیولوژی گیاهان زراعی
Kazem Ghasemi Golezani
Professor
University of Tabriz
Specialist: Crop Physiology
سردبیر
دکتر غلامرضا نیکنام
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: نماتدشناسی گیاهی
Gholamreza Niknam
Professor
University of Tabriz
Specialist: Plant Nematology
اعضای تحریریه
دکتر سعید زهتاب سلماسی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زراعت - اکوفیزیولوژی گیاهی
Saeid Zehtab Salmasi
Professor Faculty of Agriculture
University of Tabriz
Specialist: Agriculture - Ecophysiology plant
دکتر حسین شعبانعلی فامی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: توسعه و آموزش کشاورزی
Hossein Shaban Ali Fami
Associate Professor Agricultural Extension and Education
University of Tehran
Specialist: Agricultural Extension & Development
دکتر خلیل طالبی جهرمی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سم شناسی حشرات، حشره شناسی کشاورزی
Khalil Talebi Jahromi
Professor Faculty of Agriculture
University of Tehran
Specialist: Insect Toxicology
دکتر سید جلال طباطبایی
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم باغبانی
Syeid Jalal Tabatabaei
Professor
University of Tabriz
Specialist: Horticultural Science
دکتر رضا علیمردانی
استاد پردیس کشاورزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مکاترونیک
Reza Ali Mardani
Professor Agricultural Campus
University of Tehran
Specialist: Mechatronics
دکتر حمیدرضا قاسم زاده
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: ماشینهای کشاورزی
Hamid Reza Ghasemzade
Professor
University of Tabriz
Specialist: Agricultural Machinery
دکتر محسن کافی
استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گیاهان زینتی و فضای سبز
Mohsen Kafi
Professor college of Agriculture and natural resources
University of Tehran
Specialist: Landscape, Ornamental physiology
دکتر ناصر مجنون حسینی
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: اگرونومی، زراعت و اصلاح نباتات
Naser Majnoun Hosseini
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Agronomy
دکتر رسول محمدرضایی

دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: اقتصاد کشاورزی
Rasoul Mohammad Rezaee

University of Tabriz
Specialist: Agricultural Economics
ویراستارفارسی
محمد مقدم

دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: زراعت
Mohammad Moghaddam

University of Tabriz
Specialist: Agriculture
مدیر اجرایی
دکتر صدیف آزادمرد دمیرچی
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Sodeif Azadmard Damirchi

Specialist: Food Science and Technology
مدیرداخلی
دکتر صدیف آزادمرد دمیرچی
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Sodeif Azadmard Damirchi

Specialist: Food Science and Technology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۵۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۶