درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1376
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
مدیر مسئول:
محمد صالح مذنبی
سردبیر:
دکتر محمدرضا سنگری
مدیرداخلی:
جواهر موذنی
ویراستار فارسی:
جعفر ربانی
مسئول اشتراک:
محمد زاهد
تلفن:
021-87196521
دورنگار:
021-88490316 ، داخلی: 374
سایت اختصاصی:
www.roshdmag.ir
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک 266
سامانه پیام کوتاه:
3000899505
صندوق پستی:
6585-15875
اشتراک:
تلفن:
021-88831161-9 ، داخلی: 374
دورنگار:
021-88831161-9 ، داخلی: 374
پست الکترونیک:
roshdsefaresh@gmail.com
تاریخ به‌روزآوری: 1403/02/17
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۶۴