درباره نشریه
ISSN:
1025-5087
eISSN:
2654-4971
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1371
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین ع
مدیر مسئول:
دکتر سهیل امامیان
سردبیر:
دکتر سید یحیی صفوی همامی
جانشین سردبیر:
دکتر مهدی زروندی
تلفن:
021-73828270
دورنگار:
021-73828270
سایت اختصاصی:
dpj.ihu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین (ع) ، مرکز مطالعات دفاعی و امنیت ملی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
صندوق پستی:
3459-16765
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/15
مدیر مسئول
دکتر سهیل امامیان

Sohail Emamyian

سردبیر
دکتر سید یحیی صفوی همامی
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Seyyed Yahya Safavi Homami
Professor
Imam Hossein University
Specialist: political geography
جانشین سردبیر
دکتر مهدی زروندی
استادیار امنیت ملی،پژوهشکده علوم دفاعی امنیتی
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مطالعات امنیت ملی - جغرافیای سیاسی - مطالعات دفاعی راهبردی
Mahdi Zarvandi
Assistant Professor, National Self, Institute for Security Sciences
Imam Hossein University
اعضای تحریریه
دکتر علی محمد احمدوند
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: مدیریت سیستم ها
Ali Mohammad Ahmadvand
Professor
Imam Hossein University
Specialist: Systems Management
دکتر هادی مرادپیری
دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین ع
دکتر جهانگیر کرمی
دانشیار گروه مطالعات روسی و اوراسیایی
دانشگاه تهران، تهران، ایران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Jahangir Karami
Associate Professor, Department f Russian and Eurasian Studies
دانشگاه تهران، تهران، ایران
Specialist: International Relation
دکتر ابراهیم متقی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Ebrahim Mottaghi
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر حسین علایی کرهرودی

دکتر سید یحیی صفوی همامی
استاد
دانشگاه جامع امام حسین ع
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Seyyed Yahya Safavi Homami
Professor
Imam Hossein University
Specialist: political geography
دکتر سید حسین حسینی
دانشیار گروه مدیریت بحران و دفاع غیرنظامی
دانشگاه جامع امام حسین ع
Seyyed Hosein Hoseini
Associate Professor Department of Crisis Management and Civil Defense
Imam Hossein University
دکتر حسین دهقانی پوده
دانشیار
Hosein Dehghan
Associate Professor
دکتر سید جلال دهقانی فیروزآبادی
استاد روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Jalal Dehghani Firoozabadi
Professor, Foreign Affairs
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۶
تعداد عناوین درج شده:
۵۹۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۳۵