درباره نشریه
ISSN:
1025-5087
eISSN:
2654-4971
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1371
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه جامع امام حسین
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا شعبانی اصل
سردبیر:
دکتر سید یحیی صفوی همامی
دبیراجرایی:
دکتر خسرو حسنلو
مدیرداخلی:
حسن ابوطالبی
تلفن:
021-73828270
دورنگار:
021-73828270
سایت اختصاصی:
dpj.ihu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه جامع امام حسین (ع) ، مرکز مطالعات دفاعی و امنیت ملی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
صندوق پستی:
3459-16765
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/21
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا شعبانی اصل

دانشگاه جامع امام حسین
Mohammad Reza Shaabani asl

Imam Hossein University
سردبیر
دکتر سید یحیی صفوی همامی
استاد
دانشگاه جامع امام حسین
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Seyyed Yahya Safavi Homami
Professor
Imam Hossein University
Specialist: political geography
اعضای تحریریه
دکتر علی اکبر احمدیان
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت
Ali Akbar Ahmadiyan
Assistant Professor
دکتر محمدحسین افشردی
دانشیار
Mohamad Hosein Afshordi
Associate Professor
دکتر همایون الهی
استاد
Homayoun Elahi
Professor
دکتر سید حسین حسینی
دانشیار گروه مدیریت بحران و دفاع غیرنظامی
دانشگاه جامع امام حسین
Seyyed Hosein Hoseini
Associate Professor Department of Crisis Management and Civil Defense
Imam Hossein University
دکتر حسین دهقان
دانشیار
Hosein Dehghan
Associate Professor
دکتر سید جلال الدین دهقانی فیروزآبادی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Jalaleddin Dehghani Firoozabadi
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
دکتر محمدابراهیم سنجقی
استاد
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مدیریت استراتژیک
Mohammad Ebrahim Sanjaghi
Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: strategic Managment
دبیراجرایی
دکتر خسرو حسنلو
استادیار
دانشگاه جامع امام حسین
Khosro Hasan Loo
Assistant Professor
Imam Hossein University
مدیرداخلی
حسن ابوطالبی

Hasam Abootalebi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۳۸۴