درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1377
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دفتر پژوهش های فرهنگی (گروه عکس و مطالعات تصویری)
مدیر مسئول:
رعنا جوادی
سردبیر:
رعنا جوادی
ویراستار فارسی:
هلیا دارابی
تلفن:
021-88315240
021-88835199
دورنگار:
021-88315240
021-88835199
نشانی:
تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، کوچه قصرالدشتی، شماره 5، ، کدپستی: 1584736913
صندوق پستی:
4691-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1396/03/18
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۲
تعداد مطالب دارای متن
۰