درباره نشریه
ISSN:
2588-3526
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اراک
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی نادری
سردبیر:
مهناز آذرنیا
دستیار سردبیر:
دکتر سعید شفیعی ثابت
مدیر اجرایی:
ملیحه عرفانی
مدیر اجرایی:
نسترن مفاخری
ویراستار علمی:
دکتر رسول خسروی
تلفن:
086-32622026
سایت اختصاصی:
www.wildlife-biodiversity.com
نشانی:
اراک، دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/26
مدیر مسئول
دکتر مرتضی نادری

دانشگاه اراک
رشته تخصصی: حفاظت زیست شناسی، تحقیقات حیات وحش
Morteza Naderi

University of Arak
Specialist: Wildlife research, conservation Biology
مدیر اجرایی
ملیحه عرفانی

دانشگاه زابل
رشته تخصصی: ارزیابی محیط زیست و برنامه ریزی
Malihe Erfani

University of Zabol
Specialist: Environmental Evaluation and Planning
نسترن مفاخری
نسترن مفاخری

سردبیر
مهناز آذرنیا

دستیار سردبیر
دکتر سعید شفیعی ثابت
استادیار گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: بیولوژیست رفتاری
Saeed Shafiei Sabet
Assistant Professor, Fisheries Department, Faculty of Natural Resources
University of Guilan
Specialist: Behavioural biologist
اعضای تحریریه
Sonia Said
Sonia Said

Specialist: spatial and behavioural ecology
Yordan Koshev

Specialist: Ecology and Behavior of Small Mammals
Troy Ladine
Department of Biology East Texas Baptist University
Specialist: Ecology and Evolution
Atef Mohamed Kamel Ahmed
Faculty of Veterinary Medicine Suez Canal University Egypt
Specialist: Wildlife Conservation and Management
Olyagholi Khalilipour
Olyagholi Khalilipour

Specialist: Wildlife ecology and Biology
دکتر مرتضی نادری

دانشگاه اراک
رشته تخصصی: حفاظت زیست شناسی، تحقیقات حیات وحش
Morteza Naderi

University of Arak
Specialist: Wildlife research, conservation Biology
دکتر حمیدرضا رضایی

دانشگاه اراک
رشته تخصصی: تحقیقات حیات وحش، حفاظت زیست شناسی
Hamid Reza Rezaei

University of Arak
Specialist: Wildlife research, conservation Biology
دکتر محمودرضا همامی
استاد دانشکده منابع طبیعی
دانشگاه صنعتی اصفهان
Mahmoudreza Hemami
Professor, Department of Natural Resources
Isfahan University of Technology
دکتر میترا نوری
استاد تمام زیست شناسی
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: زیست شناسی، زیست شناسی گیاهی، تاکسونومی گیاهی-کموتاکسونومی (فیتوشیمی-فلاونوئیدها)، بیوسیستماتیک (گرده شناسی، مورفو-آناتومی، تاکسونومی عددی، اتنوبوتانی (گیاهان دارویی)، فلورستیک، اکوسیستماتیک، تنوع زیستی، زیست شناسی محیط زیست(آلاینده ها)، روابط بیولوژیک
Mitra Noori
Full Professor, Biology
University of Arak
Specialist: Biology, Plant Biology, Plant Taxonomy-Chemotaxonomy (Phytochemistry-Flavonoids), Biosystematics (Palynology, morphoanatomy, numerical taxonomy), Ethnobotany (Medicinal plant), Floristic , Eco-systematics, Biological interactions, Plant Biodiversity, Environmental Biology, Pollution
دکتر سید علی اکبر هدایتی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: زیست شناسی دریایی، آلودگی دریا
Aliakbar Hedayati

Gorgan University
Specialist: Marine Biology, marine pollution
دکتر حسین وارسته مرادی

دانشگاه اراک
رشته تخصصی: تحقیقات حیات وحش، حفاظت زیست شناسی
Hossein Varasteh Moradi

University of Arak
Specialist: Wildlife research, conservation Biology
دکتر مهرداد هادی پور

دانشگاه اراک
رشته تخصصی: علوم محیطی، GIS و سنجش از راه دور
Mehrdad Hadipour

University of Arak
Specialist: Environmental Science, GIS and remote sensing
حمیدرضا مومنی
دانشیار فیزیولوژی جانوری، دانشکده علوم
دانشگاه اراک
Hamid Reza Momeni
Associate Professor, Biology
University of Arak
Maurizio Sara
Universita' di Palermo, Italy
Specialist: Animal Ecology & Conservation Biology
Anastasios Bounas

Specialist: Ornithology
Ekaterina Melnikova
Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, Universitetskaya
Specialist: Small mammals phylogenetics and phylogeography
Daniel Frynta

Specialist: Behavioural ecology, Conservation biology
Werner Haberl
Werner Haberl

Specialist: Wildlife Biology, small mammals
Ilse Hoffmann
University of Vienna, Austria
Specialist: Behavioural Ecology
ویراستار علمی
دکتر رسول خسروی
استادیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: محیط زیست و زیست شناسی حیات وحش، مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
Rasoul Khosravi
Assistant Professor
University of Shirazu
Specialist: Wildlife ecology and Biology, Natural Resources and Environmental Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۵