درباره نشریه
ISSN:
2588-3526
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه اراک
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی نادری
سردبیر:
دکتر حمیدرضا رضایی
دستیار سردبیر:
دکتر سعید شفیعی ثابت
مدیر اجرایی:
ملیحه عرفانی
مدیر اجرایی:
نسترن مفاخری
ویراستار علمی:
دکتر رسول خسروی
تلفن:
086-32622026
سایت اختصاصی:
jwb.araku.ac.ir
نشانی:
اراک، دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/29
مدیر مسئول
مرتضی نادری
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: 39/5000 تحقیقات حیات وحش، حفاظت زیست شناسی
Morteza Naderi
University of Arak
Specialist: Wildlife research, conservation Biology
مدیر اجرایی
ملیحه عرفانی
دانشگاه زابل
رشته تخصصی: ارزیابی محیط زیست و برنامه ریزی
Malihe Erfani
University of Zabol
Specialist: Environmental Evaluation and Planning
نسترن مفاخری
نسترن مفاخری
سردبیر
دکتر حمیدرضا رضایی
حمیدرضا رضایی
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: تحقیقات حیات وحش، حفاظت زیست شناسی
Hamid Reza Rezaei
University of Arak
Specialist: Wildlife research, conservation Biology
دستیار سردبیر
دکتر سعید شفیعی ثابت
سعید شفیعی ثابت
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: بیولوژیست رفتاری
Saeed Shafiei Sabet
University of Guilan
Specialist: Behavioural biologist
هیات تحریریه
Sonia Said
رشته تخصصی: محیط زیست فضایی و رفتاری
Sonia Said
Specialist: spatial and behavioural ecology
Yordan Koshev
رشته تخصصی: محیط زیست و رفتار پستانداران کوچک
Yordan Koshev
Specialist: Ecology and Behavior of Small Mammals
Troy Ladine
رشته تخصصی: اکولوژی و تکامل
Troy Ladine
Specialist: Ecology and Evolution
Atef Mohamed Kamel Ahmed
رشته تخصصی: حفاظت و مدیریت حیات وحش
Atef Mohamed Kamel Ahmed
Specialist: Wildlife Conservation and Management
Olyagholi Khalilipour
رشته تخصصی: محیط زیست و زیست شناسی حیات وحش
Olyagholi Khalilipour
Specialist: Wildlife ecology and Biology
مرتضی نادری
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: 39/5000 تحقیقات حیات وحش، حفاظت زیست شناسی
Morteza Naderi
University of Arak
Specialist: Wildlife research, conservation Biology
دکتر حمیدرضا رضایی
حمیدرضا رضایی
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: تحقیقات حیات وحش، حفاظت زیست شناسی
Hamid Reza Rezaei
University of Arak
Specialist: Wildlife research, conservation Biology
محمودرضا همامی
دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: تحقیقات حیات وحش، حفاظت زیست شناسی
Mahmoud Reza Hemami
Associate professor, Isfahan University of Technology
Specialist: Wildlife research, conservation Biology
میترا نوری
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: زیست شناسی، تحقیقات تنوع زیستی، فیزیولوژی و بیوسیستماتیک
Mitra Noori
University of Arak
Specialist: Biology, Biodiversity research, Physiology and Biosystematics
دکتر علی اکبر هدایتی
علی اکبر هدایتی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: زیست شناسی دریایی
Aliakbar Hedayati
Gorgan University
Specialist: Marine Biology
حسین وارسته مرادی
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: تحقیقات حیات وحش، حفاظت زیست شناسی
Hossein Varasteh Moradi
University of Arak
Specialist: Wildlife research, conservation Biology
دکتر مهرداد هادی پور
مهرداد هادی پور
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: علوم محیطی، GIS و سنجش از راه دور
Mehrdad hadipour
University of Arak
Specialist: Environmental Science, GIS and remote sensing
حمیدرضا مومنی
دانشیار دانشگاه اراک
رشته تخصصی: فیزیولوژی جانوری
Hamid Reza Momeni
Associate Professor, University of Arak
Specialist: Zoology
Maurizio Sara
Maurizio Sara
Anastasios Bounas
Anastasios Bounas
Specialist: Ornithology
Ekaterina Melnikova
Ekaterina Melnikova
Specialist: Small mammals phylogenetics and phylogeography
Daniel Frynta
رشته تخصصی: بوم شناسی رفتاری، زیست شناسی حفاظت
Daniel Frynta
Specialist: Behavioural ecology, Conservation biology
Werner Haberl
رشته تخصصی: زیست شناسی حیات وحش، پستانداران کوچک
Werner Haberl
Specialist: Wildlife Biology, small mammals
Ilse Hoffmann
Ilse Hoffmann
ویراستار علمی
دکتر رسول خسروی
رسول خسروی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: محیط زیست و زیست شناسی حیات وحش
Rasoul Khosravi
Isfahan University of Technology
Specialist: Wildlife ecology and Biology
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۱
تعداد مطالب دارای متن
۵۰