درباره نشریه
ISSN:
2588-3526
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اراک
مدیر مسئول:
دکتر مرتضی نادری
سردبیر:
دکتر حمیدرضا رضایی
دستیار سردبیر:
دکتر سعید شفیعی ثابت
مدیر اجرایی:
ملیحه عرفانی
مدیر اجرایی:
نسترن مفاخری
ویراستار علمی:
دکتر رسول خسروی
تلفن:
086-32622026
سایت اختصاصی:
jwb.araku.ac.ir
نشانی:
اراک، دانشگاه اراک، گروه محیط زیست
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/29
مدیر مسئول
دکتر مرتضی نادری

دانشگاه اراک
رشته تخصصی: 39/5000 تحقیقات حیات وحش، حفاظت زیست شناسی
Morteza Naderi

University of Arak
Specialist: Wildlife research, conservation Biology
مدیر اجرایی
ملیحه عرفانی

دانشگاه زابل
رشته تخصصی: ارزیابی محیط زیست و برنامه ریزی
Malihe Erfani

University of Zabol
Specialist: Environmental Evaluation and Planning
نسترن مفاخری
نسترن مفاخری

سردبیر
دکتر حمیدرضا رضایی

دانشگاه اراک
رشته تخصصی: تحقیقات حیات وحش، حفاظت زیست شناسی
Hamid Reza Rezaei

University of Arak
Specialist: Wildlife research, conservation Biology
دستیار سردبیر
دکتر سعید شفیعی ثابت

دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: بیولوژیست رفتاری
Saeed Shafiei Sabet

University of Guilan
Specialist: Behavioural biologist
اعضای تحریریه
Sonia Said
Sonia Said

Specialist: spatial and behavioural ecology
Yordan Koshev

Specialist: Ecology and Behavior of Small Mammals
Troy Ladine
Department of Biology East Texas Baptist University
Specialist: Ecology and Evolution
Atef Mohamed Kamel Ahmed
Faculty of Veterinary Medicine Suez Canal University Egypt
Specialist: Wildlife Conservation and Management
Olyagholi Khalilipour
Olyagholi Khalilipour

Specialist: Wildlife ecology and Biology
دکتر مرتضی نادری

دانشگاه اراک
رشته تخصصی: 39/5000 تحقیقات حیات وحش، حفاظت زیست شناسی
Morteza Naderi

University of Arak
Specialist: Wildlife research, conservation Biology
دکتر حمیدرضا رضایی

دانشگاه اراک
رشته تخصصی: تحقیقات حیات وحش، حفاظت زیست شناسی
Hamid Reza Rezaei

University of Arak
Specialist: Wildlife research, conservation Biology
دکتر محمودرضا همامی
دانشیار
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: تحقیقات حیات وحش، حفاظت زیست شناسی
Mahmoud Reza Hemami
Associate professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Wildlife research, conservation Biology
دکتر میترا نوری
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم
دانشگاه اراک
رشته تخصصی: زیست شناسی، تحقیقات تنوع زیستی، فیزیولوژی و بیوسیستماتیک
Mitra Noori

University of Arak
Specialist: Biology, Biodiversity research, Physiology and Biosystematics
دکتر سید علی اکبر هدایتی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: زیست شناسی دریایی، آلودگی دریا
Aliakbar Hedayati

Gorgan University
Specialist: Marine Biology, marine pollution
دکتر حسین وارسته مرادی

دانشگاه اراک
رشته تخصصی: تحقیقات حیات وحش، حفاظت زیست شناسی
Hossein Varasteh Moradi

University of Arak
Specialist: Wildlife research, conservation Biology
دکتر مهرداد هادی پور

دانشگاه اراک
رشته تخصصی: علوم محیطی، GIS و سنجش از راه دور
Mehrdad Hadipour

University of Arak
Specialist: Environmental Science, GIS and remote sensing
حمیدرضا مومنی

Hamid Reza Momeni

Maurizio Sara
Universita' di Palermo, Italy
Specialist: Animal Ecology & Conservation Biology
Anastasios Bounas

Specialist: Ornithology
Ekaterina Melnikova
Zoological Institute, Russian Academy of Sciences, Universitetskaya
Specialist: Small mammals phylogenetics and phylogeography
Daniel Frynta

Specialist: Behavioural ecology, Conservation biology
Werner Haberl
Werner Haberl

Specialist: Wildlife Biology, small mammals
Ilse Hoffmann
University of Vienna, Austria
Specialist: Behavioural Ecology
ویراستار علمی
دکتر رسول خسروی
استادیار
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: محیط زیست و زیست شناسی حیات وحش، مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست
Rasoul Khosravi
Assistant Professor
University of Shirazu
Specialist: Wildlife ecology and Biology, Natural Resources and Environmental Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۱
تعداد عناوین درج شده:
۷۷
تعداد مطالب دارای متن
۷۷