درباره نشریه
ISSN:
1680-9637
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
مدیر مسئول:
دکتر مجتبی بذرافشان مقدم
سردبیر:
دکتر سعید رضایی شریف آبادی
مدیر اجرایی:
سیده طوبی پیراهش
تلفن:
051-32235331
051-32219553
دورنگار:
051-32235331
051-32219553
سایت اختصاصی:
lis.aqr-libjournal.ir
نشانی:
مشهد، حرم مطهر، سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
صندوق پستی:
177
تاریخ به‌روزآوری: 1400/09/18

نشریه ای است در مورد کتابداری و اطلاع رسانی که هدف آن ترویج آموزش، پژوهش و نوآوری است.

مدیر مسئول
دکتر مجتبی بذرافشان مقدم
دانشیار رشته مدیریت آموزشی- گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت آموزشی، آموزش عالی
Mojtaba Bazrafshan Moghadam
Associate Professor, Education
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Educational Management, Higher Education
سردبیر
دکتر سعید رضایی شریف آبادی
استاد تمام علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Saeed Rezaei Sharifabadi
Full Professor, Department of Library and Information Science
University of Alzahra
Specialist: Library and Information Science
اعضای تحریریه
دکتر فریبرز خسروی
دانشیار
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Fariborz Khosravi
Associate Professor
Specialist: Information Science and Knowledge
دکتر امیر غایبی
دانشیار
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Amir Ghaebi
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Information Science and Knowledge
دکتر علیرضا نوروزی
دانشیار دانشکده مدیریت
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Ali Reza Noruzi
Associate Professor Faculty of Management
University of Tehran
Specialist: Information Science and Science
دکتر حمیدرضا جمالی مهمویی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Hamid Reza Jamali Mahmouee
Associate Professor
Kharazmi University
دکتر سعید رضایی شریف آبادی
استاد تمام علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Saeed Rezaei Sharifabadi
Full Professor, Department of Library and Information Science
University of Alzahra
Specialist: Library and Information Science
دکتر زاهد بیگدلی
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Zahed Bigdeli
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Information Science and Science
دکتر مهری پریرخ
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mehri Parirokh
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Information Science and Science
دکتر سید رحمت الله فتاحی
استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Seyyed Rahmatollah Fattahi
Professor, Department of Information Science and Knowledge
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Information Science and Science
دکتر عبدالحسین فرج پهلو
استاد
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Abdolhosein Farajpahlou
Professor
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Information Science and Science
دکتر مرتضی کوکبی
استاد علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Morteza Kokabi
Professor, Knowledge and Information Science
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Information Science and Science
مدیر اجرایی
سیده طوبی پیراهش

رشته تخصصی: فقه واصول
Seyyedeh Tooba Pirahesh

Specialist: Jurisprudence and Law
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۰
تعداد عناوین درج شده:
۹۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۹۲۸