درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
مهندس مسعود کشاورز
مدیر مسئول:
مهندس شیما عظیمی
سردبیر:
مهندس مسعود کشاورز
تلفن:
031-32736806
031-52374156
031-52374157
سایت اختصاصی:
www.nasooz-info.com
نشانی:
اصفهان، شهرک صنعتی مبارکه، فاز اول، خیابان سوم، پلاک 1/5 ، کدپستی: 8486133566
تلفن همراه:
09133663900¡ 09132887307
09132015640
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن همراه:
09132015640
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/29
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۴