درباره نشریه
ISSN:
1735-059x
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات ملی
مدیر مسئول:
دکتر علی کریمی
سردبیر:
دکتر ابراهیم برزگر
دستیار سردبیر:
دکتر علی اشرف نظری
ویراستار فارسی:
مریم یاری
کارشناس:
فائزه محبی
مسئول اشتراک:
فاطمه تکلو
تلفن:
021-66499916
021-66415488
سایت اختصاصی:
www.rjnsq.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهدای ژاندارمری، پلاک 43، ، کدپستی: 1315695715
صندوق پستی:
919-13145
دورنگار:
021-66415467
اشتراک:
پست الکترونیک:
motaleatmeli@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/30
مدیر مسئول
دکتر علی کریمی
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Karimi
Associate Professor
University of Mazandaran
Specialist: Political Sciences
سردبیر
دکتر ابراهیم برزگر
استاد علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ebrahim Barzegar
Professor, fa
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political sciences
دستیار سردبیر
دکتر علی اشرف نظری
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
اعضای تحریریه
دکتر علی اشرف نظری
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
دکتر حمید عبداللهیان
استاد جامعه شناسی و ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی و ارتباطات
Hamid Abdollahyan
Professor, Communication and Sociology
University of Tehran
Specialist: Sociology and communication
عبدالله معتمدی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
Abdullah Motamedi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر علی بیگدلی
استاد تاریخ
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: تاریخ
Ali Big Deli
Professor History
Shahid Beheshti University
Specialist: History
دکتر محمدرضا حافظ نیا
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک
Mohammadreza Hafeznia
professor
Tarbiat Modares University
دکتر میرجلال الدین کزازی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: دکتری زبان و ادبیات فارسی
MIr Jalaleddin Kazzazi
Professor Persian Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر مجتبی مقصودی
دانشیار گروه علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mojtaba Maghsoudi
Associate Professor, political science
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
داوود میرمحمدی

دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جامعه شناسی
دکتر سید ضیاء هاشمی
دانشیار جامعه شناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Seyed Zia Hashemi
Associate Professor, Sociology
University of Tehran
Specialist: Sociology
ویراستار فارسی
مریم یاری
مریم یاری

کارشناس
فائزه محبی
فائزه محبی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۶
تعداد عناوین درج شده:
۸۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۶۸۴