درباره نشریه
ISSN:
2251-614X
eISSN:
2645-4858
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1363
صاحب امتیاز:
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری (مدیریت علمی و پژوهشی)
مدیر مسئول:
دکتر توکل حبیب زاده
سردبیر:
دکتر سید قاسم زمانی
مدیر اجرایی:
حسن قمری
مدیرداخلی:
مجید افراز
ویراستار فارسی:
مجید ادیب
ویراستار انگلیسی:
مرتضی پروانه شمامی
تلفن:
021-88825071
021-88825072
021-88825073
دورنگار:
021-88823812
021-88328826
سایت اختصاصی:
www.cilamag.ir
نشانی:
تهران، خیابان آیت الله طالقانی، نبش خیابان شهید سید عباس موسوی (فرصت شمالی) ، شماره 80. ، کدپستی: 1583636834
صندوق پستی:
4361-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/05
مدیر مسئول
دکتر توکل حبیب زاده
دانشیار حقوق
دانشگاه امام صادق
Tavakol Habibzadeh
Associate Professor, law
سردبیر
دکتر سید قاسم زمانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyed Ghasem Zamani
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International rights
اعضای تحریریه
دکتر پوریا عسکری

رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Pouria Askary

دکتر احمدرضا توحیدی
دانشیار گروه حقوق بین الملل
دانشگاه قم
رشته تخصصی: تخصص در قراردادهای بین المللی، دعاوی و داوری بین المللی
Ahmad Reza Tohidi
Associate Professor, Department of international law
University of Qom
دکتر ربیعا اسکینی
استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی
Rabia Eskini
Professor of Nuclear Science and Technology Research Nuclear Science and Technology Research Center
Specialist: International rights, Private law
دکتر نجادعلی الماسی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق بین الملل خصوصی
Nejad Ali Almasi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Private law, Private international law
دکتر ابراهیم بیگ زاده
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Ebrahim Beigzadeh
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: International rights
دکتر سید جمال سیفی
دانشیار دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyyed Jamal Seifi
Associate Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: International rights
دکتر سید حسین صفایی
استاد بازنشسته دانشگاه تهران دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی - حقوق خانواده
Seyyed Hossein Safaie
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International rights, Private Law - Family Law
دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل عمومی
Mohammad Reza Ziaie Bigdeli
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: General International Law
دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی
دانشیار حقوق بین الملل، دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق بین الملل تجارت، حقوق بازرگانی بین المللی، داوری داخلی . بین المللی، قرارداد های تجاری بین المللی، حقوق سرمایه گذاری خارجی
Mohammad Jafar Ghanbari Jahromi
Associate Professor, International Law Department
Shahid Beheshti University
Specialist: International Economic Law, International Trade Law, International Commercial Law and Domestic and iInternational Arbitration, International commercial contracts, Law of Foreign Investment
دکتر محسن محبی
استادیار حقوق بین الملل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، داوری بین المللی،فلسفه حقوق بین املل
Mohsen Mohebi
Assistant Professor, international law
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: International Arbitration, international lawT philosophy of international law
دکتر سید فضل الله موسوی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق، حقوق بین الملل عمومی
Seyed Fazlollah Moosavi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Law and Jurisprudence, General International Law
دکتر حمیدرضا نیکبخت
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Hamid Reza Nikbakht

Shahid Beheshti University
Specialist: International rights
ویراستار فارسی
مجید ادیب

رشته تخصصی: حقوق
Majid Adib

Specialist: Low
ویراستار انگلیسی
مرتضی پروانه شمامی

رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
Morteza Parvaneh Shamami

Specialist: English literature
مدیر اجرایی
حسن قمری

رشته تخصصی: روابط بین الملل
Hassan Ghamari

Specialist: International Relations
مدیرداخلی
مجید افراز

رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Majid Afraz

Specialist: International rights
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۷
تعداد عناوین درج شده:
۶۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۶۳۸