درباره نشریه
ISSN:
2251-614X
eISSN:
2645-4858
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
1363
صاحب امتیاز:
مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری (مدیریت علمی و پژوهشی)
مدیر مسئول:
دکتر محسن محبی
سردبیر:
دکتر سید قاسم زمانی
مدیر اجرایی:
حسن قمری
مدیرداخلی:
مجید افراز
تلفن:
021-88825071
021-88825072
021-88825073
دورنگار:
021-88823812
021-88328826
سایت اختصاصی:
www.cilamag.ir
نشانی:
تهران، خیابان آیت الله طالقانی، نبش خیابان شهید سید عباس موسوی (فرصت شمالی) ، شماره 80. ، کدپستی: 1583636834
صندوق پستی:
4361-15875
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/05
مدیر مسئول
دکتر محسن محبی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، داوری بین المللی،فلسفه حقوق بین املل
Mohsen Mohebi
Assistant Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: International Arbitration, international lawT philosophy of international law
سردبیر
دکتر سید قاسم زمانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyed Ghasem Zamani
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International rights
اعضای تحریریه
دکتر ربیعا اسکینی
استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی
Rabia Eskini
Professor of Nuclear Science and Technology Research Nuclear Science and Technology Research Center
Specialist: International rights, Private law
دکتر نجادعلی الماسی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق بین الملل خصوصی
Nejad Ali Almasi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Private law, Private international law
دکتر ابراهیم بیگ زاده
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Ebrahim Beigzadeh
Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: International rights
دکتر سید جمال سیفی
دانشیار دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Seyyed Jamal Seifi
Associate Professor School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: International rights
دکتر سید حسین صفایی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، حقوق خصوصی - حقوق خانواده
Seyyed Hossein Safaie
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International rights, Private Law - Family Law
دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل عمومی
Mohammad Reza Ziaie Bigdeli
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: General International Law
دکتر هدایت الله فلسفی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Hedayatollah Falsafi
Professor???? ??? ????? School of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: International rights
دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق بین الملل عمومی
Mohammad Jafar Ghanbari Jahromi
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: General International Law
دکتر محسن محبی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: حقوق بین الملل، داوری بین المللی،فلسفه حقوق بین املل
Mohsen Mohebi
Assistant Professor science and research Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: International Arbitration, international lawT philosophy of international law
دکتر سید فضل الله موسوی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق، حقوق بین الملل عمومی
Seyed Fazlollah Moosavi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Law and Jurisprudence, General International Law
دکتر حمیدرضا نیکبخت
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Hamid Reza Nik Bakht

Shahid Beheshti University
Specialist: International rights
ویراستارفارسی
مجید ادیب

رشته تخصصی: حقوق
Majid Adib

Specialist: Low
ویراستار انگلیسی
مرتضی پروانه شمامی

رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی
Morteza Parvaneh Shamami

Specialist: English literature
مدیر اجرایی
حسن قمری

رشته تخصصی: روابط بین الملل
Hassan Ghamari

Specialist: International Relations
مدیرداخلی
مجید افراز

رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Majid Afraz

Specialist: International rights
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۵۹۹
تعداد مطالب دارای متن
۵۶۵