درباره نشریه
ISSN:
2322-5947
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
مهر 1370
صاحب امتیاز:
دکتر علی میرزایی
مدیر مسئول:
دکتر علی میرزایی
سردبیر:
دکتر علی میرزایی
مدیرداخلی:
وحیده سرمالک
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
بامداد میرزایی
مسئول اشتراک:
مینا خیرخواه
تلفن:
021-88710539
021-88716812
دورنگار:
021-88710539
021-88716812
سایت اختصاصی:
www.negahenou.ir
نشانی:
تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان احمد قصیر، خیابان نوزدهم، شماره 18، واحد 9، ، کدپستی: 1513843831
صندوق پستی:
1117-15875
اشتراک:
پست الکترونیک:
minakheirkhah15@yahoo.com
تاریخ به‌روزآوری: 1401/05/24
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۷۴
تعداد مطالب دارای متن
۴۲۶