درباره نشریه
ISSN:
1608-831X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1377
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
سید رضا مهدوی نجم آبادی
مدیر مسئول:
سید رضا مهدوی نجم آبادی
سردبیر:
سید داوود خاوری هاشمی
مدیرداخلی:
مهدی عزیزی
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
محمدرضا مجد
تلفن:
021-88834448
دورنگار:
021-88834448
سایت اختصاصی:
www.vekalatmag.net
نشانی:
تهران، خیابان سمیه، بین فرصت و مفتح، ساختمان 58، طبقه اول، شماره 12
صندوق پستی:
3553-15815
تاریخ به‌روزآوری: 1390/12/11
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۶