درباره نشریه
ISSN:
5836-1029
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1377
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی
مدیر مسئول:
محمدمهدی دادمان
سردبیر:
امیر عبدالحسینی
مدیرداخلی:
مهدی مرادی
ویراستار فارسی:
کیومرث عبدی
تلفن:
021-88895396
021-66469948
021-91088548
دورنگار:
021-88895396
021-66469948
نشانی:
تهران، خیابان حافظ، نبش سمیه، حوزه هنری (مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری)
صندوق پستی:
11677-15815
روابط عمومی:
تلفن:
021-88895396
021-66469948
بازرگانی و تبلیغات:
تلفن:
021-66412379
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/05
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۳
تعداد مطالب دارای متن
۰