درباره نشریه
ISSN:
2383-3750
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
بهار 1370
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر ژیلا عابدسعیدی
سردبیر:
دکتر فروزان آتش زاده شوریده
مدیر اجرایی:
لیلا خانی
تلفن:
021-88202520
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/en-jnm
نشانی:
تهران، یابان ولیعصر، تقاطع بزرگراه ایت الله هاشمی رفسنجانی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دورنگار:
021-88202522
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/21
مدیر مسئول
دکتر ژیلا عابدسعیدی
ژیلا عابدسعیدی
استاد دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه شهید بهشتی
Professor, Shahid Beheshti University
سردبیر
دکتر فروزان آتش زاده شوریده
فروزان آتش زاده شوریده
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری
Foroozan Atash Zadeh Shoorideh
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
هیات تحریریه
عباس عباس زاده
استاد دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Abbas Abbas Zadeh
Professor, School of Nursing and Midwifery, Kerman University of Medical Sciences
دکتر جمیله محتشمی
جمیله محتشمی
دکتر کاملیا روحانی
کاملیا روحانی
دکتر فروزان آتش زاده شوریده
فروزان آتش زاده شوریده
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری
Foroozan Atash Zadeh Shoorideh
Associate Professor, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر مریم رسولی
مریم رسولی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Maryam Rasuli
Associate Professor, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر هومن منوچهری
هومن منوچهری
فریبا برهانی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Fariba Borhani
Associate Professor, Kerman University of Medical Sciences
دکتر ماهرخ دولتیان
ماهرخ دولتیان
دکتر منصوره زاغری تفرشی
منصوره زاغری تفرشی
دکتر نورسادات کریمان
نورسادات کریمان
مهدی خباز خوب
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mehdi khabaz Khoob
School of Health, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر طاهره اشک تراب
طاهره اشک تراب
دکتر گیتی ازگلی
گیتی ازگلی
دکتر میترا زندی
میترا زندی
دکتر زهره کشاورز
زهره کشاورز
مدیر اجرایی
لیلا خانی
لیلا خانی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۸۸