درباره نشریه
ISSN:
2383-3750
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1370
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر ژیلا عابدسعیدی
سردبیر:
دکتر فروزان آتش زاده شوریده
مدیر اجرایی:
لیلا خانی
تلفن:
021-88202520
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/en-jnm
نشانی:
تهران، یابان ولیعصر، تقاطع بزرگراه ایت الله هاشمی رفسنجانی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دورنگار:
021-88202522
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/21
مدیر مسئول
دکتر ژیلا عابدسعیدی
استاد دانشکده پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Jila Abedsaeedi
Professor School of Nursing
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر فروزان آتش زاده شوریده
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری
Foroozan Atashzadeh Shoorideh
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
اعضای تحریریه
دکتر عباس عباس زاده
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری داخلی جراحی
Abbas Abbaszadeh
School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing and Midwifery
دکتر جمیله محتشمی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Jamileh Mohtashami
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر کاملیا روحانی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستار
Camelia Rohani
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
Rafal Bobinski
Rafal Bobinski

دکتر شایسته جهانفر
استادیار دانشکده علوم بهداشتی، دانشگاه میشیگان مرکزی، کوه پلازانت
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Shaiesteh Jahanfar
Assistant professor Central Michigan University, Mount Pleasant, MI, USA
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
Maria Soledad Kappes Ramirez

Specialist: Nurse-midwife
Britni Lee Ayers
Assistant Professor
Robbert Gobbens
Robbert Gobbens

Jonathan Gadsby
Jonathan Gadsby

Malgorzata Schlegel Zawadzka
Malgorzata Schlegel Zawadzka
Professor
دکتر مریم بازرگان
دکتر مریم بازرگان

رشته تخصصی: داروسازی
Maryam Bazargan

Specialist: Pharmacology
دکتر فروزان آتش زاده شوریده
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستاری
Foroozan Atashzadeh Shoorideh
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر مریم رسولی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Maryam Rasuli
Associate Professor School of Nursing & Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر هومن منوچهری
دکتر هومن منوچهری
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Houman Manoochehri
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر فریبا برهانی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستار
Fariba Borhani
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر ماهرخ دولتیان
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mahrokh Dolatian
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر نورالسادات کریمان
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Nourossadat kariman
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
دکتر مهدی خبازخوب
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Mehdi khabazkhoob
School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر گیتی ازگلی
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Giti Ozgoli
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
دکتر میترا زندی
استادیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پرستار
Mitra Zandi
Assistant Professor School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر زهره کشاورز
دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: بهداشت باروری
Zohreh Keshavarz
Associate Professor School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Reproductive Health
مدیر اجرایی
لیلا خانی
لیلا خانی
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Leyla Khani
School of Nursing and Midwifery
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۵۱۰