درباره نشریه
ISSN:
2588-3712
eISSN:
2588-3720
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
شروع انتشار:
1370
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
مدیر مسئول:
دکتر سیده نوشاز میرحق جو
سردبیر:
دکتر صدیقه پاک سرشت
تلفن:
013-33553202
دورنگار:
013-33553202
سایت اختصاصی:
hnmj.gums.ac.ir
نشانی:
رشت، بزرگراه شهید بهشتی، خیابان دانشجو، دانشکده پرستاری مامائی شهید بهشتی، دفتر مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی جامع نگر، ، کدپستی: 4146939841
صندوق پستی:
1873-41635
تاریخ به‌روزآوری: 1402/12/21
مدیر مسئول
دکتر سیده نوشاز میرحق جو
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Seyedeh Nooshaz Mirhaghjou

Gilan University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر صدیقه پاک سرشت
دانش آموخته دکتری ارتقا سلامت زنان و بهداشت جامعه .
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Sedigheh Pakseresht
.Ph.D, obstetrics
Gilan University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر شایسته جهانفر
استادیار دانشکده علوم بهداشتی، دانشگاه میشیگان مرکزی، کوه پلازانت
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Shaiesteh Jahanfar
Assistant professor Central Michigan University, Mount Pleasant, MI, USA
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
Mega Meghachandra Singh
Mega Meghachandra Singh
Professor Department of Community Medicine, Maulana Azad Medical College, New Delhi, India
Specialist: Community Medicine
دکتر علیرضا نیکبخت نصرآبادی
استاد آموزش پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: تحقیقات کیفی- پدیدارشناسی، مراقبت تسکینی، اخلاق پرستاری، درد، اموزش
Alireza Nikbakht Nasrabadi
Professor, Medcal-Surgical Nursing
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Surgical Nursing
دکتر ناهید دهقان نیری
استاد مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پرستاری
Nahid Dehghan Nayeri
Professor Nursing and Midwifery Care Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
فضل الله غفرانی پور
استاد تمام آموزش بهداشت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، پرستاری بهداشت جامعه
Fazlollah Ghofranipour
Full Professor, Health Education
Tarbiat Modares University
Specialist: Health Education and health promotion, Community health nursing
دکتر هاجر شارمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Seyedeh Hajar Sharami
Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر حمید پیروی
استاد دانشکده پرستاری و ماماییگروه پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پرستاری
Hamid Peyravi
Professor Department of Nursing
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر عبدالرسول سبحانی
دکتر عبدالرسول سبحانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: فارماکولوژی
Abdol Rasoul Sobhani
Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر صدیقه پاک سرشت
دانش آموخته دکتری ارتقا سلامت زنان و بهداشت جامعه .
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Sedigheh Pakseresht
.Ph.D, obstetrics
Gilan University of Medical Sciences
دکتر عاطفه قنبری خانقاه
دانشیار گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: پرستاری
Atefeh Ghanbari
Associate Professor Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر رسول تبری خمیران
دانشیار پرستاری
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: پرستاری
Rasoul Tabari Khomeiran
Associate Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Nursing
دکتر محمود مباشری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
Mahmoud Mobasheri
Associate Professor
Shahrekord University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiologist
دکتر ربیع الله فرمانبر
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Rabiollah Farmanbar
Assistant Professor
Gilan University of Medical Sciences
دکتر سیده نوشاز میرحق جو
دانشکده پرستاری و مامایی
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
Seyedeh Nooshaz Mirhaghjou

Gilan University of Medical Sciences
Ünluer Erden Erol
Ünluer Erden Erol
Associate Professor Marmara University, Istanbul, Turkey
Lam Soh Kim
Lam Soh Kim
Associate Professor University Putra Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia
Losa Iglesias Marta Elena
Losa Iglesias Marta Elena
Professor Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, Spain
Iglesias Marta Elena
Iglesias Marta Elena

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۱
تعداد عناوین درج شده:
۶۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۶۳۷