درباره نشریه
ISSN:
2008-4897
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
مرداد ماه 1378
صاحب امتیاز:
دانشگاه عالی دفاع ملی
مدیر مسئول:
دکتر خسرو بوالحسنی
سردبیر:
دکتر محمدمهدی نژادنوری
سردبیر:
دکتر محمدرحیم عیوضی
مدیر اجرایی:
دکتر کاووس خواجه حسنی
تلفن:
021-27354448
دورنگار:
021-27354448
سایت اختصاصی:
sds.journals.sndu.ac.ir
نشانی:
تهران، ضلع شمالی بزرگراه شهید بابایی، بعد از اتوبان هنگام، دانشگاه عالی دفاع ملی
صندوق پستی:
147-16895
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/23
مدیر مسئول
دکتر خسرو بوالحسنی
دکتر خسرو بوالحسنی
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت دفاع راهبردی
Khosrow Bol Hassani
Assistant Professor
Specialist: Strategic Defense Management
سردبیر
دکتر محمدمهدی نژادنوری
دکتر محمدمهدی نژادنوری
دانشیار
دانشگاه عالی دفاع ملی
Mohammad Mehdi Nezhad Noori
Associate Professor
Supreme National Defense University
دکتر محمدرحیم عیوضی
استاد
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی
Mohammad Rahim Eyvazi
Professor
Imam Khomeini International University
Specialist: political science, Political Sociology
اعضای تحریریه
دکتر سید مهدی الوانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Seyyed Mahdi Alvani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: مديريت دولتي
دکتر محمدحسین باقری افشردی
استاد
دانشگاه عالی دفاع ملی
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Mohammad Hossein Bagheri Afshordi
Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Geopolitics
دکتر ابراهیم حسن بیگی
استاد
دانشگاه عالی دفاع ملی
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی، مدیریت منابع انسانی
Ebrahim Hasanbeygi
Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Strategic Management, Human resources management
دکتر ارسطو توحیدی
دانشیار
دانشگاه عالی دفاع ملی
رشته تخصصی: مدیریت دفاعی
Arastoo Touhidi
Associate Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Defense Management
دکتر محمدباقر حشمت زاده
دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی
Mohammad Bagher heshmat zadeh
Associate Professor Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: political sciences, Sociology
دکتر محمدرضا حمیدی زاده
استاد گروه مدیریت بازرگانی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Mohammad Reza Hamidizadeh
Professor Department of Commerce Management
Sharif University of Technology
Specialist: Business Management
دکتر علی رضاییان
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: مدیریت رفتاری(بهبود مدیریت
Ali Rezaeian
Professor Faculty of Management and Accounting
Specialist: Behavioral management (management improvement)
دکتر سیامک ره پیک
استاد
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق مدنی
Siamak Rahpeyk
Professor
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Private law, Civil Rights
دکتر محمدحسن صادقی مقدم
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Hasan Sadeghi Mogaddam
Professor
University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر ناصر میرسپاسی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Naser Mirsepasi
Professor Faculty of Management and Economics
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management, governmental management
مدیر اجرایی
دکتر کاووس خواجه حسنی
دکتر کاووس خواجه حسنی

دانشگاه عالی دفاع ملی
Kavous Khajeh Hasani

Supreme National Defense University