درباره نشریه
ISSN:
2008-4897
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
امرداد ماه 1378
صاحب امتیاز:
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
مدیر مسئول:
دکتر خسرو بوالحسنی
سردبیر:
دکتر محمدمهدی نژادنوری
مدیر اجرایی:
دکتر کاووس خواجه حسنی
تلفن:
021-27354493
دورنگار:
021-27355544
سایت اختصاصی:
sds.sndu.ac.ir
نشانی:
تهران، ضلع شمالی بزرگراه شهید بابایی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی، دانشکده دفاع ملی
صندوق پستی:
15875-6315
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/11
مدیر مسئول
دکتر خسرو بوالحسنی
استادیار
رشته تخصصی: مدیریت دفاع راهبردی
Khosrow Bol Hassani
Assistant Professor
Specialist: Strategic Defense Management
سردبیر
دکتر محمدمهدی نژادنوری
دانشیار
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
Mohammad Mehdi Nezhad Noori
Associate Professor
Supreme National Defense University
اعضای تحریریه
دکتر محمدحسین باقری افشردی
استاد
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Mohammad Hossein Bagheri Afshordi
Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Geopolitics
دکتر ابراهیم حسن بیگی
استاد
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی، مدیریت منابع انسانی
Ebrahim Hasanbeygi
Professor
Supreme National Defense University
Specialist: Strategic Management, Human resources management
ارسطو توحیدی
دانشیار دفاع ملی
دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: مدیریت راهبردی/دفاع ملی
Arastoo Towhidi
Associate Professor, Dipartment of National Defense
Supreme National Defense University
Specialist: Strategic management
دکتر محمدباقر حشمت زاده
دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، جامعه شناسی
Mohammad Bagher heshmat zadeh
Associate Professor Faculty of Economics and Political Science
Shahid Beheshti University
Specialist: political sciences, Sociology
دکتر محمدرضا حمیدی زاده
استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Mohammad Reza Hamidizadeh
Professor, Department of Business Management, School of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Business Management
دکتر علی رضاییان
استاد تمام مدیریت، مدیریت دولتی، مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: نظریه های سیستم، مدیریت رفتاری بهبود مدیریت
Ali Rezaeian
Full Professor, management and accounting
Shahid Beheshti University
دکتر سیامک ره پیک
استاد
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق مدنی
Siamak Rahpeyk
Professor
University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Private law, Civil Rights
دکتر محمدحسن صادقی مقدم
استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mohammad Hasan Sadeghi Mogaddam
Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: Private law
دکتر ناصر میرسپاسی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Naser Mirsepasi
Professor Faculty of Management and Economics
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Management, governmental management
مدیر اجرایی
دکتر کاووس خواجه حسنی
دکتر کاووس خواجه حسنی

دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
Kavous Khajeh Hasani

Supreme National Defense University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۰
تعداد عناوین درج شده:
۵۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۶