درباره نشریه
ISSN:
2251-8037
eISSN:
2476-5988
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1369
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی (دانشکده مدیریت و حسابداری)
مدیر مسئول:
دکتر لعیا الفت
سردبیر:
دکتر سید علی اکبر افجه ای
مدیر اجرایی:
میترا امینی سپهر
کارشناس:
میترا امینی سپهر
تلفن:
021-48392810
سایت اختصاصی:
jmsd.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، انتهای اتوبان همت، دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دفتر فصلنامه
صندوق پستی:
6479-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/04
مدیر مسئول
دکتر لعیا الفت
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی، مدیریت زنجیره تامین
Laaya Olfat
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Industrial Management, Supply Chain Management
سردبیر
دکتر سید علی اکبر افجه ای
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: رهبری و رفتار انسانی، مدیریت و توسعه سازمانی
Seyyed Ali Akbar Afjei
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Management
اعضای تحریریه
دکتر رضا واعظی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
Reza Vaezi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
دکتر وحید خاشعی ورنامخواستی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Vahid Khashei Varnamkhasti
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Management
دکتر عادل آذر
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Adel Azar
Professor Faculty of Management and Economy
Tarbiat Modares University
Specialist: Industrial Management
دکتر سید علی اکبر افجه ای
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: رهبری و رفتار انسانی، مدیریت و توسعه سازمانی
Seyyed Ali Akbar Afjei
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Management
دکتر سید حمید خدادادحسینی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی
Seyed Hamid Khodadad Hosseini
Professor Faculty of Economics and Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management (Strategy and Marketing), Business Management - Strategic and Marketing
دکتر حسن دانایی فرد
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Hassan Danaeefard
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: governmental management
دکتر بهروز دری نوگورانی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Behrooz Dorri Nowgoorani
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management
دکتر میرعلی سیدنقوی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Mir Ali Seyyednaghavi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: governmental management
دکتر جمشید صالحی صدقیانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: پژوهش عملیاتی، مدیریت، اقتصاد کاربرد در ریاضی
Jamshid Salehi Sadaghyani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management, Economics; Applications in Mathematics
دکتر محمود محمدیان
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mahmoud Mohammadyan
Associate Professor School of Health
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
ویراستارفارسی
دکتر سعید صحت
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت ریسک و بیمه
Saeed Sehhat
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Risk and Insurance Management
مدیر اجرایی
میترا امینی سپهر

Mitra Amini Sepehr

کارشناس
میترا امینی سپهر

Mitra Amini Sepehr

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۱
تعداد عناوین درج شده:
۵۴۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۳