درباره نشریه
ISSN:
2251-8037
eISSN:
2476-5988
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1369
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی (دانشکده مدیریت و حسابداری)
مدیر مسئول:
دکتر لعیا الفت
سردبیر:
دکتر زهره دهدشتی شاهرخ
مدیر اجرایی:
میترا امینی سپهر
ویراستار فارسی:
دکتر سعید صحت
کارشناس:
میترا امینی سپهر
تلفن:
021-48392810
سایت اختصاصی:
jmsd.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، انتهای اتوبان همت، دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دفتر فصلنامه
صندوق پستی:
6479-14155
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/04
مدیر مسئول
دکتر لعیا الفت
استاد گروه مدیریت صنعتی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی، مدیریت زنجیره تامین
Laya Olfat
Professor, Industrial Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Industrial Management, Supply Chain Management
سردبیر
دکتر زهره دهدشتی شاهرخ
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
Zohreh Dehdashti Shahrokh
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management and Accounting
اعضای تحریریه
رضا واعظی
استاد تمام مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Reza Vaezi
Full Professor, public administration
Allameh Tabataba'i University
دکتر وحید خاشعی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت بازرگانی
Vahid Khashei
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: مديريت بازرگاني
دکتر عادل آذر
استاد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
Adel Azar
Professor, Industerial Management, Faculty of Mangement and Economics
Tarbiat Modares University
دکتر سید علی اکبر افجه ای
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: رهبری و رفتار انسانی، مدیریت و توسعه سازمانی
Seyyed Ali Akbar Afjei
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Business Management
دکتر سید حمید خدادادحسینی
استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت بازرگانی - استراتژیک و بازاریابی
Seyed Hamid Khodadad Hosseini
Professor Faculty of Economics and Management
Tarbiat Modares University
Specialist: Business Management (Strategy and Marketing), Business Management - Strategic and Marketing
دکتر حسن دانایی فرد
استاد گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت دولتی
Hassan Danaeefard
Professor, Public Administration Department, Faculty of Management and Economics
Tarbiat Modares University
Specialist: governmental management
دکتر بهروز دری نوکورانی
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مدیریت صنعتی
Behrooz Dorri Dorinokorani
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management
دکتر میرعلی سیدنقوی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت، مدیریت دولتی
Mir Ali Seyyednaghavi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: governmental management
دکتر جمشید صالحی صدقیانی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: پژوهش عملیاتی، مدیریت، اقتصاد کاربرد در ریاضی
Jamshid Salehi Sadaghyani
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Management, Economics; Applications in Mathematics
دکتر محمود محمدیان
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
رشته تخصصی: بهداشت حرفه ای
Mahmoud Mohammadyan
Associate Professor School of Health
Mazandaran University of Medical Sciences
Specialist: Occupational Health
ویراستار فارسی
دکتر سعید صحت
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: مدیریت ریسک و بیمه
Saeed Sehhat
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Risk and Insurance Management
مدیر اجرایی
میترا امینی سپهر

Mitra Amini Sepehr

کارشناس
میترا امینی سپهر

Mitra Amini Sepehr

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۴
تعداد عناوین درج شده:
۶۳۱
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۹