درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1365
وضعیت انتشار:
از سال 88 به دو مجله با نام های «پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی» و «تاکسونومی و بیوسیستماتیک» تفکیک شده است.
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی جعفریان
سردبیر:
دکتر جعفر زعفرانی
مدیر اجرایی:
دکتر محمدحسن ادریسی
تلفن:
031-7932175
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1394/10/11
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی جعفریان
دکتر محمدعلی جعفریان
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: چینه شناسی و فسیل شناسی
MOhammad Ali Jafarian
Professor
University of Isfahan
Specialist: Stratigraphy and Paleontology
سردبیر
دکتر جعفر زعفرانی
گروه ریاضیات
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: استاد ریاضیات
Jafar Zafarani
Department of Mathematics
University of Isfahan
Specialist: Professor of Mathematics
مدیر اجرایی
دکتر محمدحسن ادریسی
دکتر محمدحسن ادریسی

Mohammad Hasan Edrisi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۹۵
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۱