درباره نشریه
ISSN:
1735-0727
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1377
صاحب امتیاز:
پژوهشکده مطالعات راهبردی
مدیر مسئول:
دکتر محمود یزدان فام
سردبیر:
دکتر احمد نقیب زاده
مدیر اجرایی:
وحیده احمدی
تلفن:
021-88802477
دورنگار:
021-88802477
021-88896561
سایت اختصاصی:
quarterly.risstudies.org
نشانی:
تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان آبان جنوبی، خیابان رودسر، شماره 7
صندوق پستی:
5189-14155
اشتراک:
تلفن:
021-88802477
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/06

این نشریه با استفاده از کارشناسان داخلی به تجزیه و تحلیل وضعیت و شرایط داخلی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پرداخته و سعی در ارایه راهبرد جهت حل مشکلات و تحصیل حداکثر منافع ملی دارد.

مدیر مسئول
دکتر محمود یزدان فام
استادیار گروه مطالعات بین‌الملل
پژوهشکده مطالعات راهبردی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mahmoud Yazdanfam
Assistant Professor, Research Institute of Strategic Studies (RIIS)
Specialist: International Relations
سردبیر
دکتر احمد نقیب زاده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ahmad Naghib Zadeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Political Sciences
اعضای تحریریه
دکتر مراد کاویانی راد
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Morad Kavianirad
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: political geography
دکتر الهه کولایی
استاد تمام مطالعات منطقه ای
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای
Elaheh Koolaee
Full Professor, Regional Studies
University of Tehran
Specialist: political Science, International Science, Regional Studies
رضا خلیلی
دانشیار گروه علوم سیاسی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم سیاسی-سیاست مقایسه ای
Reza Khalili
Associate Professor, Political Science
Kharazmi University
Specialist: Political Science-Comparative Politics
مهدی میرزاده کوهشاهی

مهدی رضایی

دکتر مرتضی نورمحمدی
دانشیار روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
Morteza Nourmohammadi
Associate Professor, International Relations
Allameh Tabataba'i University
فرامرز تقی لو

دکتر حمیرا مشیرزاده
استاد تمام گروه روابط بین الملل
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: وابط بین الملل، علوم سیاسی
Homeira Moshirzadeh
Full Professor, Department of International Relations
University of Tehran
Specialist: political science, International Relations
دکتر احمد نقیب زاده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ahmad Naghib Zadeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Political Sciences
دکتر سعیده لطفیان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Saeedeh Lotfian
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر قدیر نصری
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ghadir Nasri
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: political science
دکتر عبدالله قنبرلو
پژوهشگاه علوم انسانی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abdollah Ghanbarloo

Specialist: Political Science
مدیر اجرایی
وحیده احمدی
استادیار علوم سیاسی
پژوهشکده مطالعات راهبردی
Vahideh Ahmadi
Assistant Professor, political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۱
تعداد عناوین درج شده:
۹۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۷۳۹