درباره نشریه
ISSN:
1735-0727
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
1377
صاحب امتیاز:
پژوهشکده مطالعات راهبردی
مدیر مسئول:
دکتر محمود یزدان فام
سردبیر:
دکتر احمد نقیب زاده
مدیر اجرایی:
وحیده احمدی
تلفن:
021-88802477
دورنگار:
021-88802477
021-88896561
سایت اختصاصی:
quarterly.risstudies.org
نشانی:
تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان آبان جنوبی، خیابان رودسر، شماره 7
صندوق پستی:
5189-14155
اشتراک:
تلفن:
021-88802477
تاریخ به‌روزآوری: 1400/05/06

این نشریه با استفاده از کارشناسان داخلی به تجزیه و تحلیل وضعیت و شرایط داخلی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پرداخته و سعی در ارایه راهبرد جهت حل مشکلات و تحصیل حداکثر منافع ملی دارد.

مدیر مسئول
دکتر محمود یزدان فام
استادیار گروه مطالعات بین‌الملل
پژوهشکده تحقیقات راهبردی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mahmoud Yazdanfam
Assistant Professor, Research Institute of Strategic Studies (RIIS)
Specialist: International Relations
سردبیر
دکتر احمد نقیب زاده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ahmad Naghib Zadeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Political Sciences
اعضای تحریریه
دکتر مراد کاویانی راد
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیای سیاسی
Morad Kavianirad
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: political geography
دکتر الهه کولایی
استاد تمام گروه مطالعات منطقه ای، رییس مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای
Elaheh Koolaee
Full Professor, Regional Studies, Center for Central Eurasia Studies
University of Tehran
Specialist: political Science, International Science, Regional Studies
دکتر احمد نقیب زاده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ahmad Naghib Zadeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Political Sciences
دکتر سعیده لطفیان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Saeedeh Lotfian
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر قدیر نصری
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ghadir Nasri
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: political science
دکتر اصغر افتخاری
استاد علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی، امنیت
Asghar Eftekhari
Professor, Political Science
Specialist: political science, Security
دکتر عبدالله قنبرلو
پژوهشگاه علوم انسانی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abdollah Ghanbarloo

Specialist: Political Science
مدیر اجرایی
وحیده احمدی
استادیار علوم سیاسی
پژوهشکده مطالعات راهبردی
Vahideh Ahmadi
Assistant Professor, political science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹۷
تعداد عناوین درج شده:
۹۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۰۵