درباره نشریه
ISSN:
1735-0727
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
1377
صاحب امتیاز:
پژوهشکده مطالعات راهبردی
مدیر مسئول:
دکتر محمود یزدان فام
سردبیر:
دکتر سیدجلال الدین دهقانی فیروزآبادی
مدیر اجرایی:
دکتر مهدی شاپوری
تلفن:
021-88802477
دورنگار:
021-88802477
021-88896561
سایت اختصاصی:
quarterly.risstudies.org
نشانی:
تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان آبان جنوبی، خیابان رودسر، شماره 7
صندوق پستی:
5189-14155
اشتراک:
تلفن:
021-88802477
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/09

این نشریه با استفاده از کارشناسان داخلی به تجزیه و تحلیل وضعیت و شرایط داخلی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پرداخته و سعی در ارایه راهبرد جهت حل مشکلات و تحصیل حداکثر منافع ملی دارد.

مدیر مسئول
دکتر محمود یزدان فام
ریاست پژوهشکده مطالعات راهبردی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mahmoud Yazdanfam
Head of Strategic Studies Institute,
Specialist: International Relations
سردبیر
دکتر سیدجلال الدین دهقانی فیروزآبادی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Jalaleddin Dehghani Firoozabadi
Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
هیات تحریریه
دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی
دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Amir Mohammad Haji Yoosefi
Associate Professor, International Relations Group, Shahid Beheshti University
Specialist: Political Science and International Relations
دکتر احمد نقیب زاده
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ahmad Naghib Zadeh
Professor, University of Tehran
Specialist: Political Sciences
دکتر سعیده لطفیان
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Saeedeh Lotfian
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: political science
دکتر ابراهیم متقی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Ebrahim Mottaghi
Professor, University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر قدیر نصری
دانشیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ghadir Nasri
Associate Professor, Kharazmi University
Specialist: political science
دکتر اصغر افتخاری
استاد دانشکده معارف اسلام و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی، امنیت
Asghar Eftekhari
Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science,
Specialist: political science, Security
دکتر میرقاسم بنی هاشمی
استادیار پژوهشکده مطالعات راهبردی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mir Ghasem Bani Hashemi
Assistant Professor of Strategic Studies Institute,
Specialist: political science
دکتر سیامک ره پیک
استاد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
رشته تخصصی: حقوق خصوصی، حقوق مدنی
Siamak Rahpeyk
Professor, University of Judicial Sciences and Administrative Services
Specialist: Private law, Civil Rights
مدیر اجرایی
دکتر مهدی شاپوری
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mahdi Shapoori
Specialist: International Relations
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۳
تعداد عناوین درج شده:
۸۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۵۲۵