درباره نشریه
ISSN:
2322-3766
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
تابستان 1371
صاحب امتیاز:
دفتر مطالعات سیاسی و بین اللملی
مدیر مسئول:
دکتر سید محمدکاظم سجادپور
سردبیر:
دکتر سهراب شهابی
مدیرداخلی:
ستاره ملک آسا
تلفن:
021-22802671-75
سایت اختصاصی:
ca.ipisjournals.ir
نشانی:
تهران، خیابان شهید باهنر، خیابان شهید آقایی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی
صندوق پستی:
1793-19395
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/21
مدیر مسئول
دکتر سید محمدکاظم سجادپور
رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی دانشکده روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Seyed Mohammad Kazem Sajjad Poor
Head of the Center for Political and International Studies
Specialist: International Relations
سردبیر
دکتر سهراب شهابی
دانشیار
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Sohrab Shahabi
Associate Professor
Specialist: International Relations
اعضای تحریریه
دکتر علی آدمی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Ali Adami
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International Relation
دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین

Arsalan Ghorbani Sheikhneshin

مهدی سنایی

رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Mehdi Sanaei

Specialist: International relations
دکتر فرهاد عطایی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Farhad Ataee
Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International Relations
دکتر محمدحسن خانی
دانشیار
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mohammad Hasan Khani
Associate Professor
Specialist: Political Science
دکتر سید محمدکاظم سجادپور
رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی دانشکده روابط بین الملل
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Seyed Mohammad Kazem Sajjad Poor
Head of the Center for Political and International Studies
Specialist: International Relations
دکتر جهانگیر کرمی
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Jahangir Karami
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: International Relation
دکتر عنایت الله یزدانی
عضوهیات علمی
رشته تخصصی: روابط بین الملل مطالعات منطقه ای
Enayatollah Yazdani

Specialist: International Relations and Regional Studies
دکتر رضا سیمبر
استاد تمام دانشگاه گیلان گروه علوم سیاسی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
Reza Simbar
Professor Political Science Department
University of Guilan
Specialist: Political science and international relations, public policy and political economy
دکتر مصطفی زهرانی
دکتر مصطفی زهرانی

دکتر ناصر جمال زاده
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم سیاسی، مسائل ایران
Naser Jamalzadeh
Associate Professor Faculty of Islamic Studies and Political Science
Specialist: political science
مدیرداخلی
ستاره ملک آسا

رشته تخصصی: علوم سیاسی
Setareh Malekasa

Specialist: Political Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۲
تعداد عناوین درج شده:
۶۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۷۴