درباره نشریه
ISSN:
1028-6918
eISSN:
1684-4300
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مدیر مسئول:
دکتر سید ابوالقاسم حسینی
سردبیر:
دکتر محمدرضا فیاضی بردبار
دستیار سردبیر:
دکتر امیر رضایی اردانی
مدیر اجرایی:
دکتر علی طلایی
مدیرداخلی:
دکتر مهدیه برهانی
ویراستار انگلیسی:
دکتر سید علی ثاقبی
سایت اختصاصی:
jfmh.mums.ac.ir
نشانی:
مشهد، میدان فردوسی، بلوار حر عاملی، بیمارستان آموزش روان پزشکی ابن سینا، ، کدپستی: 9195983134
تلفن:
051-37002309 ، داخلی: 14
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/10
مدیر مسئول
دکتر سید ابوالقاسم حسینی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Seyyed Abolghasem Hosseini
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر محمدرضا فیاضی بردبار
دکتر محمدرضا فیاضی بردبار
استاد
Mohammad Reza Fayyazi Bordbar
Professor
دستیار سردبیر
دکتر امیر رضایی اردانی

Amir Rezaei Ardani

اعضای تحریریه
دکتر شاهین آخوندزاده
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روان پزشکی، سایکوفارماکولوژی، روانشناسی بالینی
Shahin Akhondzadeh
Professor Psychiatric Research Center
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry, Clinical Psychopharmacology
دکتر حمیدرضا آقامحمدیان
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: روان شناسی
Hamid Reza Aghamohammadian Sharbaf
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Psychology
Aysegul Ozerdem
Professor Dokuz Eylul University Medical School, Turkey
Specialist: Psychology
دکتر علیرضا امیرصدری
استادیار
Alireza Amirsadri
Assistant Professor دانشگاه ايالتي وين، امريکا
دکتر جعفر بوالهری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Jafar Bolhari
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
Nash Boutros
Professor دانشگاه ايالتي وين، امريکا
دکتر فاطمه بهدانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Fatemeh Behdani
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر مهدی بینا
دکتر مهدی بینا
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mahdi Bina
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Carl E. Scheidt
Assistant Professor
Specialist: psychosomatic medicine and psychotraphy
دکتر ابراهیم عبداللهیان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Ebrahim Abdollahian
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر رضا فریدحسینی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: بیماریهای ایمنوآلرژی
Reza Faridhosseini
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Immunogenic diseases
دکتر پریا حبرانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Paria Hebrani
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر غلامرضا میرسپاسی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Gholam Reza Mir Sepasi
Professor
Tehran University of Medical Sciences
دکتر فاطمه محرری
دانشیار روانپزشکی و تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Fatemeh Moharari
Associate Professor Psychiatry and Behavioral Sciences Research
Mashhad University of Medical Sciences
دکتر نغمه مخبر
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: روانپزشکی
Naghmeh Mokhber
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر محمدرضا محمدی
دکتر محمدرضا محمدی
استاد گروه روان پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی کودک و نوجوان
Mohammad Reza Mohammadi
Professor Psychiatry
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Child & Adolescent Psychiatry
ویراستار انگلیسی
دکتر سید علی ثاقبی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Dr Seyyed Ali Saghebi
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر علی طلایی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Ali Talaei
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
مدیرداخلی
دکتر مهدیه برهانی
پزشک عمومی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Mahdieh Borhani

Mashhad University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۴
تعداد عناوین درج شده:
۸۷۵
تعداد مطالب دارای متن
۸۳۴