درباره نشریه
ISSN:
2588-2910
eISSN:
2588-2929
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مدیر مسئول:
دکتر حسین حسینی تودشکی
سردبیر:
دکتر حسام الدین صادقی
مدیرداخلی:
سجاد کیانی
تلفن:
021-66491123
021-64542656
دورنگار:
021-66491123
021-64542656
سایت اختصاصی:
eej.aut.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، شماره 424، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/25
مدیر مسئول
دکتر حسین حسینی تودشکی
استاد مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی هوافضا
Hossein Hosseini Toudeshky
Professor aerospace engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: aerospace engineering
سردبیر
دکتر حسام الدین صادقی
استاد دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی برق
Hessam Sadeghi
Professor Department of electrical engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: electrical engineering
اعضای تحریریه
دکتر محمد یاوری
دانشیار گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Mohammad Yavari
Associate Professor Department of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology
دکتر شهره کسایی
استاد گروه مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی شریف
Shohreh Kasaei
Professor Department of Computer Engineering
Sharif University of Technology
دکتر محمدرضا رزازی
دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر و اطلاعات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: علوم کامپیوتر
Mohammad Reza Razzazi
Associate Professor Department of Computer Engineering & Information
Amirkabir University of Technology
Specialist: Computer Science
دکتر عبدالعلی عبدی پور
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مخابرات
Abdol Ali Abdi Pour
Professor Department of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Telecommunications
دکتر مهرداد عابدی
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: برق قدرت
Mehrdad Abedi
Professor Department of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Power Power
دکتر کریم فائز
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: علوم کامپیوتر
Karim Faez
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Computer Science
دکتر جواد فیض
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: طراحی و مدلسازی ماشین های الکتریکی، مهندسی برق و کامپیوتر
Jawad Faiz
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
University of Tehran
Specialist: Design and Modeling of Electrical Machines, Electrical Engineering and Computer
دکتر محمد فرخی
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه علم و صنعت ایران
Mohammad Farrokhi
Professor Department of Electrical Engineering
Iran University of Science and Technology
دکتر علی محمدجعفری
دانشیار
Ali Mohammad Jafari
Associate Professor
دکتر محمدحسن مرادی
استاد گروه مهندسی بیومدیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: بیوالکتریک
Mohammad Hassan Moradi
Professor Biomedical Engineering Department
Amirkabir University of Technology
Specialist: Bioelectric
دکتر محمدکاظم مروج فرشی
استاد مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: الکترونیک
Mohammad Kazem Moravvej Farshi
Professor, Electrical and Computer Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Electronic
دکتر علی موقر رحیم آبادی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی اطلاعات و کنترل
Ali Movaghar Rahimabadi
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Information and Control Engineering
دکتر جلیل آقا راشدمحصل
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ارتباطات، الکترونیک، مخابرات
Jalil Agha Rashed Mohassel
Professor Faculty of Engineering
University of Tehran
Specialist: Communication, Electronics, Telecommunications
دکتر مرتضی صاحب الزمانی
استاد بخش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Morteza Saheb Zamani
Professor Computer Engineering and IT Department
Amirkabir University of Technology
دکتر حمید سلطانیان زاده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پردازش تصاویر پزشکی
Hamid Soltanian Zadeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Medical Medical Processing
دکتر حیدرعلی طالبی
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Heidar Ali Talebi
Professor Department of Electrical Engineering
Amirkabir University of Technology
مدیرداخلی
سجاد کیانی

Sajjad Kiani

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۲