درباره نشریه
ISSN:
1680-8436
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
بهار 1376
صاحب امتیاز:
دکتر جواد اژه ای
مدیر مسئول:
دکتر جواد اژه ای
سردبیر:
دکتر محمدکریم خداپناهی
مدیرداخلی:
دکتر مهناز شاهقلیان
تلفن:
021-26211567
دورنگار:
021-26211567
سایت اختصاصی:
www.iranapsy.ir
نشانی:
تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک وی، ایستگاه پسیان، پلاک 2993
صندوق پستی:
619-13185
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/13

این نشریه، به عنوان یک نشریه علمی - پژوهشی مورد تایید وزارت علوم سعی در شناساندن و پیشبرد روانشناسی در دو سطح بنیادی بکاربسته ، گسترش یافته های علمی در دامنه روانشناسی تحولی بالینی، اجتماعی و پژوهشی و فراهم آوردن شرایط تبادل علمی بین اعضای انجمن روانشناسی دارد.

صاحب امتیاز
دکتر جواد اژه ای
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Javad Ejei
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Psychologist
مدیر مسئول
دکتر جواد اژه ای
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Javad Ejei
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Psychologist
سردبیر
دکتر محمدکریم خداپناهی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی فیزیولوژیک
Mohammad Karim Khodapanahi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychologist, Physiological Psychology
اعضای تحریریه
دکتر مهناز شاهقلیان
گروه آموزشی روانشناسی
Mahnaz Shahgholian

دکتر پرویز آزادفلاح
استاد تمام روانشناسی
دانشگاه تربیت مدرس تهران
رشته تخصصی: نوروسایکولوژی، روانشناسی سلامت
Parviz Azadfallah
Full Professor, Psychology
دانشگاه تربیت مدرس تهران
Specialist: Health Psychology, Neuropsychology
دکتر اسفندیار آزادمرزآبادی
دکتر اسفندیار آزادمرزآبادی

Esfandiar Azad Marzabadi

دکتر جواد اژه ای
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی
Javad Ejei
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Psychologist
دکتر غلامعلی افروز
استاد گروه روانشناسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی، روان شناسی کودکان استثنایی
Gholam Ali Afrooz
Professor, Department of psychology, Faculty of Psychology
University of Tehran
Specialist: Psychology, Psychology of Exceptional Children
دکتر تقی برومندزاده
دکتر تقی برومندزاده

Taghi Broomandzadeh

دکتر رضا پورحسین
دانشیار روان شناسی، گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روانشناسی، رسانه، کودک
Reza Pourhosein
Associate Professor, Associate professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology & Education
University of Tehran
Specialist: Psychology, Media, Communication, Child
دکتر محمدکریم خداپناهی
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی فیزیولوژیک
Mohammad Karim Khodapanahi
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychologist, Physiological Psychology
دکتر رسول روشن چسلی
استاد روان شناسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: روانشناسی
Rasol Roshan
Professor, psychology
Shahed University
Specialist: Psychology
دکتر کاظم رسول زاده طباطبایی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: رشته تخصصی: روان شناسی
Kazem Rasoulzadeh Tabatabaee
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Psychology
دکتر فرامرز سهرابی
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روان شناسی بالینی
Faramarz Sohrabi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Clinical Psychology
دکتر محمدحسین عبداللهی
دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روان شناسی شناختی
Mohammad Hosein Abdollahi
Associate Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences
Kharazmi University
Specialist: psychology of human behavior
دکتر علی فتحی آشتیانی
استاد مرکز تحقیقات علوم رفتاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Ali Fathi Ashtyani
Profesor Behavioral Sciences Research Center
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist, روانشناسي باليني
دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی
استاد گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: روان شناسی
Mohammad Ali Mazaheri
Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology
Shahid Beheshti University
Specialist: Psychology
دکتر علیرضا مرادی
استاد گروه روان شناسی بالینی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: روانشناسی، روانشناسی بالینی
Alireza Moradi
Professor Department of Clinical Psychology
Kharazmi University
Specialist: Psychology, Clinical Psychology
دکتر محمود منصور
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روان شناسی ژنتیک
Mahmoud Mansour
Professor
University of Tehran
Specialist: Genetic Psychology
دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند
استاد گروه روان شناسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mahnaz Mehrabizadeh Honarmand
Professor, Department of Education and Psychology
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Clinical Psychology
دکتر حمیدطاهر نشاط دوست
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روانشناس، روانشناسی بالینی
Hamid Taher Neshatdoust
Professor Faculty of Education and Psychology
University of Isfahan
Specialist: Psychologist, Clinical Psychology
مدیرداخلی
دکتر مهناز شاهقلیان
گروه آموزشی روانشناسی
Mahnaz Shahgholian

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۲
تعداد عناوین درج شده:
۶۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۶۰۲