درباره نشریه
ISSN:
1561-0098
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
آبان ماه 1375
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه قرآن و حدیث
مدیر مسئول:
حجت الاسلام محمد محمدی نیک ری شهری
سردبیر:
دکتر رضا برنجکار
جانشین سردبیر:
دکتر سید محمدکاظم طباطبایی
مدیر اجرایی:
دکتر محمدکریم صالحی
ویراستار فارسی:
دکتر محمد قنبری
تلفن:
025-37176131
دورنگار:
025-37785050
سایت اختصاصی:
hadith.riqh.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار پانزده خرداد، شهرک جهاد، موسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث
صندوق پستی:
3431-37185
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/11
مدیر مسئول
حجت الاسلام محمد محمدی نیک ری شهری
ریاست موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
رشته تخصصی: قرآن و حدیث
Mohammad Mohammadinik Reyshahri
Director of Darul Hadith Scientific-Cultural Institute
Specialist: Quran and Hadith
سردبیر
دکتر رضا برنجکار
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: عقاید و کلام نقلی
Reza Berenjkar
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Beliefs and theology
جانشین سردبیر
دکتر سید محمدکاظم طباطبایی
استادیار
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: قرآن و حدیث
Seyed Mohammad Kazem Tabatabaee
Assistant Professor
University of Quran and Hadith
Specialist: Quran and Hadith
اعضای تحریریه
دکتر عباس پسندیده
استاد تمام گروه روانشناسی، دانشکده علوم و معارف اسلامی
دانشگاه قرآن و حدیث
Abbas Pasandideh
Full Professor, Department of Psychology, Faculty of Islamic Sciences and Education
University of Quran and Hadith
دکتر عبدالکریم بی آزارشیرازی
دانشیار
دانشگاه مذاهب اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول و علوم قرآن و حدیث، علوم قرآن و حدیث
Abdolkarim Biazar Shirazi
Associate Professor
University of Islamic Denominations
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Jurisprudence, principles and sciences of the Quran and hadith
دکتر سید محمدباقر حجتی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فلسفه
Seyed Mohammad Bagher Hojjati
Professor Faculty of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Philosophy
محمدکاظم شاکر
استاد علوم قرآن و حدیث
دانشگاه علامه طباطبائی
Mohammad Kazem Shaker
Professor, Quran and Hadith Studies
Allameh Tabataba'i University
Specialist: علوم قرآن و حديث
دکتر سید کاظم طباطبایی
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، زبان و ادبیات عرب
Seyed Kazem Tabatabaee
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Arabic literature
دکتر فاطمه علایی رحمانی
دانشیار علوم قرآن و حدیث - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Fatemeh Alaee Rahmani
Associate Professor, Faculty of Theology and Islamic Sciences
University of Alzahra
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر مجید معارف
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Majid Maaref
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمدعلی مهدوی راد
دانشیار پردیس قم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Ali Mahdavirad
Professor Campus of Qom
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
ویراستار فارسی
دکتر محمد قنبری

رشته تخصصی: علوم حدیث
Mohammad Ghanbari

Specialist: Quran and Hadith Sciences
مدیر اجرایی
دکتر محمدکریم صالحی

Mohammad Karim Salehi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷۲
تعداد عناوین درج شده:
۶۸۳
تعداد مطالب دارای متن
۶۷۵