درباره نشریه
ISSN:
1561-0098
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
آبان ماه 1375
صاحب امتیاز:
دانشکده علوم حدیث
مدیر مسئول:
حجت الاسلام محمد محمدی نیک ری شهری
سردبیر:
حجت الاسلام محمد محمدی نیک ری شهری
جانشین سردبیر:
دکتر سیدمحمدکاظم طباطبایی
مدیر اجرایی:
دکتر محمدکریم صالحی
تلفن:
025-37176131
دورنگار:
025-37785050
سایت اختصاصی:
www.ulumhadith.ir
نشانی:
قم، بلوار پانزده خرداد، شهرک جهاد، موسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث
صندوق پستی:
3431-37185
تاریخ به‌روزآوری: 1397/10/05
مدیر مسئول
حجت الاسلام محمد محمدی نیک ری شهری
ریاست موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
رشته تخصصی: قرآن و حدیث
Mohammad Mohammadinik Reyshahri
Director of Darul Hadith Scientific-Cultural Institute,
Specialist: Quran and Hadith
جانشین سردبیر
دکتر سیدمحمدکاظم طباطبایی
استادیار دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: قرآن و حدیث
Seyed Mohammad Kazem Tabatabaee
Assistant Professor, University of Quran and Hadith
Specialist: Quran and Hadith
سردبیر
حجت الاسلام محمد محمدی نیک ری شهری
ریاست موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث
رشته تخصصی: قرآن و حدیث
Mohammad Mohammadinik Reyshahri
Director of Darul Hadith Scientific-Cultural Institute,
Specialist: Quran and Hadith
هیات تحریریه
حجت الاسلام دکتر عبدالکریم بی آزارشیرازی
دانشیار دانشگاه مذاهب اسلامی
رشته تخصصی: فقه و اصول و علوم قرآن و حدیث، علوم قرآن و حدیث
Abdolkarim Biazar Shirazi
Associate Professor, University of Islamic Denominations
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Jurisprudence, principles and sciences of the Quran and hadith
حجت الاسلام دکتر سیدمحمدباقر حجتی
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، فلسفه
Seyed Mohammad Bagher Hojjati
Professor, Faculty of Theology and Islamic Studies, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Philosophy
دکتر محمدکاظم شاکر
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Kazem Shaker
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر سیدکاظم طباطبایی
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، زبان و ادبیات عرب
Seyed Kazem Tabatabaee
Professor, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Quran and Hadith Sciences, Arabic literature
دکتر فاطمه علایی رحمانی
استادیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Fatemeh Alaee Rahmani
Assistant Professor, University of Alzahra
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر مجید معارف
استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Majid Maaref
Professor, Theology faculty, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
حجت الاسلام دکتر محمدعلی مهدوی راد
حجت الاسلام دکتر محمدعلی مهدوی راد
دانشیار پردیس قم دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Ali Mahdavirad
Professor, Campus of Qom, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
ویراستارفارسی
دکتر محمد قنبری
رشته تخصصی: علوم حدیث
Mohammad Ghanbari
Specialist: Quran and Hadith Sciences
مدیر اجرایی
دکتر محمدکریم صالحی
Mohammad Karim Salehi
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۸
تعداد عناوین درج شده:
۵۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۵۵۲