درباره نشریه
ISSN:
1026-8944
دوره انتشار:
دوفصلنامه
شروع انتشار:
فروردین 1375
صاحب امتیاز:
انجمن آمار ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدقاسم وحیدی اصل
سردبیر:
دکتر فرزاد اسکندری
تلفن:
021-88725400
021-88714879
دورنگار:
021-88725400
021-88714879
سایت اختصاصی:
www.andisheyeamari.irstat.ir
نشانی:
تهران، خیابان فلسطین، (بین بزرگمهر و انقلاب) ، بن بست نجم، پلاک 2، طبقه دوم، واحد 11، دفتر انجمن آمار ایران
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/04

اندیشه آماری نشریه ای است علمی-ترویجی که از سوی انجمن آمار ایران هر شش ماه یکبار منتشر می شود. هدف اصلی از انتشار مجله، کوشش برای ایجاد ارتباط بین همه آماردانان و علاقمندان به آمار و اعتلای سطح دانش و فرهنگ آماری در کشور است.

مدیر مسئول
دکتر محمدقاسم وحیدی اصل
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: آمار
Mohammad Qasem Vahidi Asl
Associate Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Statistics
سردبیر
دکتر فرزاد اسکندری
دانشگاه علامه طباطبایی
Farzad Eskandari
Allameh Tabataba'i University
هیات تحریریه
دکتر محمدرضا آخوند
استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: آمار
Mohammad Reza Akhoond
Assistant Professor, Shahid Chamram University
Specialist: statistics
دکتر فرزاد اسکندری
دانشگاه علامه طباطبایی
Farzad Eskandari
Allameh Tabataba'i University
دکتر علی دولتی
دانشگاه یزد
Ali Dowlati
Department of Statistics, University of Yazd
دکتر زهرا رضایی قهرودی
Zahra Rezaee Ghahroodi
دکتر هوشنگ طالبی
Hooshang Talebi
دکتر محمدحسین علامت ساز
Mohammad Hossein Alamatsaz
دکتر افشین فلاح
Afshin Fallah
دکتر موسی گلعلیزاده
گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس
Moosa Gol Alizadeh
Tarbiat Modares University
دکتر سیما نقی زاده
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آمار
Sima Naghizadeh
Tarbiat Modares University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۵