درباره نشریه
ISSN:
1735-4315
دوره انتشار:
فصلنامه
شروع انتشار:
دی 1373
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدباقر صابری زفرقندی
مدیر مسئول:
دکتر سیداحمد واعظی
سردبیر:
دکتر بنفشه غرایی
مدیر اجرایی:
زهره راخ
تلفن:
021-66506899
دورنگار:
021-66506899
سایت اختصاصی:
ijpcp.iums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، خیابان منصوری، انستیتو روانپزشکی ایران و مرکز تحقیقات بهداشت روان، ، کدپستی: 1445613111
صندوق پستی:
441-14565
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/06
مدیر مسئول
دکتر محمدباقر صابری زفرقندی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mohammad Bagher Saberi zafarghandi
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
دکتر سیداحمد واعظی
دکتر سیداحمد واعظی
سردبیر
دکتر بنفشه غرایی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
Banafshe Gharaee
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
هیات تحریریه
دکتر مهرداد افتخار
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mehrdad Eftekhar
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر عباس بخشی پوررودسری
استاد دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Abass Bakhshipoor Roodsari
Professor, University of Tabriz
Specialist: Clinical Psychology
دکتر جعفر بوالهری
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Jafar Bolhari
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر بهروز بیرشک
دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانشناس
Behrooz Birashk
Associate Professor, Department Of Psychology, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist
دکتر حسن حق شناس
دکتر حسن حق شناس
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Hassan Haghshenas
Professor, Shiraz University of Medical Sciences
دکتر مریم رسولیان
دکتر مریم رسولیان
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
Maryam Rasoulian
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
دکتر ونداد شریفی
دکتر ونداد شریفی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Vandad Sharifi
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر الهام شیرازی
دکتر الهام شیرازی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
Elham Shirazi
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
دکتر حسن ضیاء الدینی
استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: روانپزشکی
Hassan Ziaodini
Professor, Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر محمدکاظم عاطف وحید
دکتر محمدکاظم عاطف وحید
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mohammad Kazem Atefvahid
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
دکتر حسن عشایری
استاد مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: عصب روانپزشک، روانپزشکی
Hasan Ashayeri
Professor, Neuroscience Research Center, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric nerve, Psychiatry
دکتر عباس عطاری
دکتر عباس عطاری
استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Abbas Attari
Professor, Isfahan University of Medical Sciences
دکتر بنفشه غرایی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
Banafshe Gharaee
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
دکتر سیدحسین فاطمی
استاد
رشته تخصصی: روانپزشکی
Seyyed Hossein Fatemi
Professor,
Specialist: Psychiatry
دکتر سیدنصیر قائمی
دکتر سیدنصیر قائمی
استاد
رشته تخصصی: روانپزشکی، آسیب شناسی
Seyed Nassir Ghaemi
Professor, Harvard Medical School, USA Tufts University.,
Specialist: Psychiatry, Pathology
دکتر محمدعلی قریشی زاده
دکتر محمدعلی قریشی زاده
استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Mohammad Ali Ghoreishizadeh
Professor, Tabriz University of Medical Sciences
دکتر رامین مجتبایی
دکتر رامین مجتبایی
دانشیار
رشته تخصصی: روانپزشکی
Ramin Mojtabai
Associate Professor,
Specialist: Psychiatry
دکتر احمد محیط
دکتر احمد محیط
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Ahmad Mohit
Associate Professor, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر حمیدرضا مصطفوی عبدالمالکی
دکتر حمیدرضا مصطفوی عبدالمالکی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
Hamid Mostafavi Abdolmaleki
Assistant Professor, Iran University of Medical Sciences
دکتر سیدکاظم ملکوتی
دکتر سیدکاظم ملکوتی
استادیار مرکز تحقیقات بهداشت روان دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی، روانپزشکی سالمندان
Seyedkazem Malakouti
Assistant Professor, Division of Suicide Behaviors Study and Prevention WHO Collaborating Center in mental health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Specialist Psychiatry, Geriatric Psychiatry
دکتر مهدی نصراصفهانی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mehdi Nasr Esfahani
Associate Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر محمدتقی یاسمی
دکتر محمدتقی یاسمی
دانشیار
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mohammad Taghi Yasami
Associate Professor,
Specialist: Psychiatry
دکتر امیر شعبانی
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روان پزشک
Amir Shaabani
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatrist
دکتر علی قلعه ایها
استاد دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: Psychiatry
Ali Ghaleiha
Professor, Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
Arthur Freeman
Arthur Freeman
Touro University, Vallejo, US.Professor, Touro University, Vallejo, US.,
دکتر نورمحمد بخشانی
استاد مرکز تحقیقات بهداشت و درمان نوجوانان و کودکان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Nour Mohammad Bakhshani
Professor, Research Center for Health of Adolescents and Children, Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
Keith Stephen Dobson
????? ??????, دانشگاه کلگري کانادا,
دکتر محسن رضاییان
دکتر محسن رضاییان
استاد مرکز تحقیقات محیط کار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Mohsen Rezaeian
Professor, Occupational Environment Research Center, Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر محمدعلی صحراییان
استاد
Mohammad Ali Sahraian
Professor,
ویراستارفارسی
الهام اشتاد
الهام اشتاد
مریم ایزدی
مریم ایزدی
مدیر اجرایی
زهره راخ
زهره راخ
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۸۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۰۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۸۵