درباره نشریه
ISSN:
1735-4315
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
شروع انتشار:
دی 1373
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمدباقر صابری زفرقندی
سردبیر:
دکتر بنفشه غرایی
مدیر اجرایی:
زهره راخ
ویراستار فارسی:
الهام اشتاد
ویراستار فارسی:
مریم ایزدی
تلفن:
021-66506899
دورنگار:
021-66506899
سایت اختصاصی:
ijpcp.iums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، خیابان منصوری، انستیتو روانپزشکی ایران و مرکز تحقیقات بهداشت روان، ، کدپستی: 1445613111
صندوق پستی:
441-14565
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/16
مدیر مسئول
دکتر محمدباقر صابری زفرقندی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Mohammad Bagher Saberi zafarghandi
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر بنفشه غرایی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Banafshe Gharaee
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
دکتر مهرداد افتخار اردبیلی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mehrdad Eftekhar Ardebili
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر عباس بخشی پوررودسری
استاد
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Abass Bakhshipoor Roodsari
Professor
University of Tabriz
Specialist: Clinical Psychology
دکتر جعفر بوالهری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Jafar Bolhari
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر بهروز بیرشک
دانشیار گروه روانشناسی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانشناس
Behrooz Birashk
Associate Professor Department Of Psychology
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychologist
دکتر حسن حق شناس
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Hassan Haghshenas
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر مریم رسولیان
دکتر مریم رسولیان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Maryam Rasoulian
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
دکتر ونداد شریفی
دکتر ونداد شریفی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Vandad Sharifi
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر الهام شیرازی
دانشیار روانپزشک، مرکز تحقیقات بهداشت روان، گروه روان پزشکی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Elham Shirazi
Associate Professor, Psychiatrist, school of medicine
Iran University of Medical Sciences
دکتر حسن ضیاء الدینی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
رشته تخصصی: روانپزشکی
Hassan Ziaodini
Professor
Kerman University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر محمدکاظم عاطف وحید
دکتر محمدکاظم عاطف وحید
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Mohammad Kazem Atefvahid
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
دکتر حسن عشایری
استاد مرکز تحقیقات علوم اعصاب
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: عصب روانپزشک، روانپزشکی
Hasan Ashayeri
Professor Neuroscience Research Center
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatric nerve, Psychiatry
دکتر عباس عطاری
دکتر عباس عطاری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Abbas Attari
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
دکتر بنفشه غرایی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Banafshe Gharaee
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
دکتر سید حسین فاطمی
استاد
رشته تخصصی: روانپزشکی
Seyyed Hossein Fatemi
Professor
Specialist: Psychiatry
دکتر سید نصیر قائمی
دکتر سید نصیر قائمی
استاد
رشته تخصصی: روانپزشکی، آسیب شناسی
Seyed Nassir Ghaemi
Professor Harvard Medical School, USA Tufts University.
Specialist: Psychiatry, Pathology
دکتر محمدعلی قریشی زاده
دکتر محمدعلی قریشی زاده
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Mohammad Ali Ghoreishizadeh
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
دکتر رامین مجتبایی
دکتر رامین مجتبایی
دانشیار
رشته تخصصی: روانپزشکی
Ramin Mojtabai
Associate Professor
Specialist: Psychiatry
دکتر احمد محیط
دکتر احمد محیط
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی
Ahmad Mohit
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
دکتر حمیدرضا مصطفوی عبدالمالکی
دکتر حمیدرضا مصطفوی عبدالمالکی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Hamid Mostafavi Abdolmaleki
Assistant Professor
Iran University of Medical Sciences
دکتر سید کاظم ملکوتی
دکتر سید کاظم ملکوتی
استادیار مرکز تحقیقات بهداشت روان
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: روانپزشکی، روانپزشکی سالمندان
Seyedkazem Malakouti
Assistant Professor Division of Suicide Behaviors Study and Prevention WHO Collaborating Center in mental health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Specialist Psychiatry, Geriatric Psychiatry
مهدی نصر اصفهانی
استاد دانشکده پزشکی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روانپزشکی و پزشکی روانتنی
Mehdi Nasr Esfahani
Professor, Psychiatry
Iran University of Medical Sciences
دکتر محمدتقی یاسمی
دکتر محمدتقی یاسمی
دانشیار
رشته تخصصی: روانپزشکی
Mohammad Taghi Yasami
Associate Professor
Specialist: Psychiatry
دکتر امیر شعبانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: روان پزشک
Amir Shaabani
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatrist
دکتر علی قلعه ایها
استاد
دانشگاه علوم پزشکی همدان
رشته تخصصی: Psychiatry
Ali Ghaleiha
Professor
Hamedan University of Medical Sciences
Specialist: Psychiatry
Arthur Freeman
Arthur Freeman
Touro University, Vallejo, US.Professor Touro University, Vallejo, US.
دکتر نورمحمد بخشانی
استاد مرکز تحقیقات بهداشت و درمان نوجوانان و کودکان
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: روانشناسی بالینی
Nour Mohammad Bakhshani
Professor Research Center for Health of Adolescents and Children
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Psychology
دکتر کیث استفن دابسون

رشته تخصصی: روانشناسی
Keith Stephen Dobson
دانشگاه کلگري کانادا
دکتر محسن رضاییان
استاد مرکز تحقیقات محیط کار
دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
رشته تخصصی: همهگیرشناسی
Mohsen Rezaeian
Professor Occupational Environment Research Center
Rafsanjan University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر محمدعلی صحراییان
استاد
Mohammad Ali Sahraian
Professor
ویراستار فارسی
الهام اشتاد
الهام اشتاد

مریم ایزدی
مریم ایزدی

مدیر اجرایی
زهره راخ
زهره راخ

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۳۳